×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 

ÜRGÜP BELEDİYESİ  MECLİS KARARI

Karar Tarihi  : 13.04.2024    -   Karar No       : 2024/13-30

 MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

             Belediye ve Meclis Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un başkanlığında, Ömer BOZ, Aydın Ayhan GÜNEY, Osman ŞENKAYA, Emine Oya ÖZARSLAN, Mehmet KAÇAR, Nilay AKTAŞ, Muammer ERİNAL, Erdal BÜYÜK, Necat Fahri YAZICI, Umut SOLGUN, Rüstem YÜCEL, Nevzat ÖZCAN ve Halil DEĞİRMENCİ oldukları halde toplandı.

            Başkan 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde oluşan ilk meclis toplantısını (Nisan ayı olağan toplantısı) açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla başkan üyelerin gündeme alınmasını istedikleri tekliflerin olup olmadığını sordu, Emine Oya ÖZARSLAN söz alarak geçmiş dönemle ilgili gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Belediye Başkanı’na tam yetki verilmesi hususunun gündeme alınmasını istedi. Başkan oylamaya sundu. Yapılan açık oylama neticesinde Halil DEĞİRMENCİ’nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildiğine ve gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi. Başkan yasal olarak oluşturulması gereken komisyon ve üye seçimleri için tasnif heyetinin oluşturulmasının gerektiğini ve tasnif heyeti olarak Emine Oya ÖZARSLAN, Nevzat ÖZCAN ve Halil DEĞİRMENCİ’yi önerdiğini söyledi tüm üyelerin tasnif heyetini uygun gördüklerini belirtmelerine müteakip;

            Gündemin birinci maddesinde yer alan 2 adet asıl ve 2 adet yedek meclis kâtibi seçimleri için gizli oy pusula ve zarfların dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 9 oy alan Mehmet KAÇAR ve 9 oy alan Nilay AKTAŞ’ın asıl meclis kâtipliğine, 9 oy alan Osman ŞENKAYA ve 9 oy alan Muammer ERİNAL’ın yedek meclis kâtibi olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

             Gündemin ikinci maddesinde yer alan birinci ve ikinci meclis reis vekilleri seçimine geçildi. Seçimler için gizli oy pusula ve zarfları dağıtıldı, toplanıp tasnif heyetince tasnifi neticesinde, 8 oy alan Emine Oya ÖZARSLAN’ın birinci meclis reis vekilliğine, 9 oy alan Erdal BÜYÜK’ün ise ikinci meclis reis vekilliğine seçildiklerine oy çokluğu ile,

             Gündemin üçüncü maddesinde yer alan iki adet encümen üyesi seçimlerine geçildi. İki adet encümen üyesi seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanıp tasnifi neticesinde, 8 oy alan Ömer BOZ ve 8 oy alan Nilay AKTAŞ’ın encümen üyesi olarak seçildiklerine oy çokluğu ile ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesinde belirtilen encümen hakkı huzurlarının ödenmesine oybirliği ile,

             Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 8 oy alan Emine Oya ÖZARSLAN, 9 oy alan Mehmet KAÇAR, 11 oy alan Necat Fahri YAZICI ile 6 oyalan Halil DEĞİRMENCİ’nin Denetim Komisyonu olarak seçildiklerine oy çokluğu ile,

             Gündemin beşinci maddesinde yer alan Plan ve Bütçe Komisyonunun seçimlerine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde, 8 oy alan Ömer BOZ, 8 oy alan Nilay AKTAŞ, 6 oy alan Umut SOLGUN ve 1 oy alan Serdar KAHRAMAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

             Gündemin altıncı maddesinde yer alan İmar Komisyonu seçimlerinin yapılması neticesinde, 10 oy alan Aydın Ayhan GÜNEY, 9 oy alan Muammer ERİNAL, 7 oy alan Nevzat ÖZCAN ve 9 oy alan Mustafa TAŞÇI’nın İmar Komisyonu olarak seçildiklerine oyçokluğu ile oluşturulan ihtisas komisyonlarına Meclis Başkan ve üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile,

 Gündemin yedinci maddesinde yer alan Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği üye seçimleri ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Ömer BOZ’un asıl, Nilay AKTAŞ’ın yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

             Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Tarihi Kentler Birliği üyeliklerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Muammer ERİNAL’ın asıl, Aydın Ayhan GÜNEY’in ise yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

 Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Nilay AKTAŞ asıl, Ömer BOZ’un yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğünü yürüten Dr. Ali Sıtkı ÇAKALOZ’un bu görevi devam etmektedir.

Gündemin onuncu maddesinde yer alan UCLG-MEWA Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (Dünya Birleşmiş Milletler Kentler Federasyonu) üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Emine Oya ÖZARSLAN asıl üye, Aydın Ayhan GÜNEY’in yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

             Gündemin on birinci maddesinde yer alan Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği üye seçimleri için yapılan oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Aydın Ayhan GÜNEY’in asıl, Emine Oya ÖZARSLAN’ın ise yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

             Gündemin on ikinci maddesinde yer alan Türkiye Belediyeler Birliği Üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Emine Oya ÖZARSLAN ile Mehmet KAÇAR’ın asıl, Nilay AKTAŞ ile Ömer BOZ’un yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

 Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üye seçimleri için yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Başkanı ve Osman ŞENKAYA asıl, Mehmet KAÇAR’ın yedek üye olarak seçildiklerine oyçokluğu ile,

 Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketine Müdürler Kurulu Başkanı atanması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu, Ürgüp Ticaret Siciline Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketi Unvanı ve 3072 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin,

Ürgüp Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürler Kurulu Başkanı olan 43****** TC Kimlik nolu Mehmet AKTÜRK ve Müdür Mahmut Cihat ÇELİK’in müşterek olan müdürlük yetkisinin kaldırılmasına,

Belediyemizin Tüzel Kişi Olarak Ortağı Olduğu, Ürgüp Ticaret Siciline Ürgüp Belediyesi Personel Limitet Şirketi Ünvanı ve 3072 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin, 15.04.2024 tarihinde saat 10.00 da  şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 ÜRGÜP/ NEVŞEHİR adresinde yapılacak olan 2023 yılı olağanüstü genel kurulunda belediyemiz tüzel kişiliği adına 659****** TC kimlik numaralı Belediye Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un genel kurulda en geniş şekilde temsil etmesine,

Ürgüp Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğinin müdür olarak atanacağından tüzel kişi adına 659******* TC kimlik numaralı Belediye Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un genel kurulda en geniş şekilde temsil etmesine, gerekli tüm evrakları imzalamaya yetkili kılınmasına oybirliği ile, 

 Gündemin on beşinci maddesinde yer alan Sosyal Denge Sözleşmesi için Başkana yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta olan memurların üye oldukları sendika ile Belediyemiz arasında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. Maddesi gereğince Sosyal Denge Sözleşmesi yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un yetkili kılındığına mevcut üyelerin oybirliği ile,

 Gündemin on altıncı maddesinde yer alan Denetim Komisyon Raporunun okunması neticesinde,

Belediyemiz 2018 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunduğuna, komisyondan geldiği şekliyle uygun olmadığına,

 Gündemin on yedinci maddesinde yer alan Belediye Başkanının 2023 yılı faaliyet raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2023 yılı faaliyet raporunun yetersiz olduğuna oyçokluğu ile,

 Gündeme ilave edilen geçmiş döneme ait gerekli incelemelerin yapılabilmesi için belediye başkanına tam yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Geçmiş döneme ait gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Ali Ertuğrul BUL’a tam yetki verilmesine oybirliği ile,

 Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2024 yılı belediyemiz meclis toplantılarının Ağustos ayı tatil olmak üzere her ayın ilk haftası Çarşamba günleri saat 14.00 de yapılmasına, tatil günlerine denk gelmesi halinde tatilden sonraki ilk iş gününde yapılmasına, 2024 yılı Mayıs ayı toplantısının 02 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00’de yapılmak üzere Nisan ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,

            Karar verildi.

  

Ali Ertuğrul BUL                               Mehmet KAÇAR                                 Nilay AKTAŞ

  Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi  : 02.05.2024

Karar No       : 2024/31-45

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

            Belediye ve Meclis Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un başkanlığında, Ömer BOZ, Aydın Ayhan GÜNEY, Osman ŞENKAYA, Mehmet KAÇAR, Nilay AKTAŞ, Muammer ERİNAL, Erdal BÜYÜK, Necat Fahri YAZICI, Umut SOLGUN, Rüstem YÜCEL, Nevzat ÖZCAN, Mustafa TAŞÇI, Halil DEĞİRMENCİ ve Serdar KAHRAMAN oldukları halde toplandı.

Başkan 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin görüşülmesi neticesinde,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin yapılmasına dair Ürgüp Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 05.04.2024 tarih ve E.95615776-243.02-13867361 sayılı yazılarına istinaden Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimlerinin yapılması için yapılan isim yoklamasında Belediye Meclisinden 15 üye, (meclis başkanı ile birlikte) Ticaret ve Sanayi Odasından 5 üye (1 üye aynı zamanda meclis üyesi), Ziraat Odasından 5 üye olmak üzere toplam 24 üyenin katıldığı tespit edilmekle,

Çiftçi Malları Koruma Meclisi 5 asıl ve 5 yedek üye seçimleri ile 5 asıl 5 yedek Murakabe Heyeti seçimleri için dağıtılan gizli oy pusulaları ve zarfların toplanıp tasnifi neticesinde, Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyeleri ve Murakabe Heyetinin aşağıdaki gibi seçildiklerine ekseriyetle,

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ                                  MURAKEBE HEYETİ

      Asıl Üyeler                    Yedek Üyeler                    Asıl Üyeler                         Yedek Üyeler

1- Erdal BÜYÜK             1- Ahmet ALBAYRAK    1- Asım DURUSU            1- Beşir DİNLER

2- Kadir AKTAŞ              2- H.Hüseyin ÖĞÜTLÜ    2- Mustafa ATAN             2- Durmuş SAMUR

3- Bekir ÇALIŞKAN       3- Mustafa ŞARLAK        3- Musa ÇAKIR              3- İbrahim YURTTAŞ

4- Bekir ÇEVİK               4- Şükrü TAŞKIN             4- Ferhat BOZDEMİR     4- Raşit ACAR

5- İbrahim ALTUNSOY  5- Mustafa KORKMAZ    5- Vehbi ZENGİN           5-M.Serdar KAHRAMAN

 

Gündemin ikinci maddesinde yer alan belediyemiz 2023 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyenin 2023 yılı tahmini gelir bütçesi 335.000.000,00 olarak tahmin edilmiş olmakla birlikte daha sonra bütçeye 93.000.000,00 TL ek ödenek verilerek 2023 yılı belediye bütçesi 428.000.000,00 TL olmuştur. 2023 yılı gelir tahakkuku 286.879.100,72 TL olup, 2022 yılından devreden 23.947.425,26 TL tahakkuktan 508.827,11 TL’si terkin edilmiş olup, kalan 23.438.598,15 TL ile birlikte 2023 yılı toplam gelir tahakkuku 310.317.698,87 TL olmuştur. Bu tutarın 296.988.318,51 TL’si tahsil edilmiştir. Yapılan bu tahsilattan 435.367,94 TL yersiz veya mükerrer olarak tahsil edildiğinden ilgililere iade edilmiş, net tahsilat 296.552.950,57 TL olarak gerçekleşmiştir. Tahakkuk edipte tahsil edilemeyen 13.764.748,30 TL tahsil edilmek üzere 2024 yılına devredilmiştir. Gelirlere ilişkin ayrıntılar ekli Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetvelinde gösterilmiştir.

2023 Mali yılı Kesin Hesabı Cetvellerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin kesin hesabı oluşturan cetveller başlıklı 41. maddesinde belirtilen Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli  (Örnek-29), Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30), Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlenen Belediyemizin 2023 mali yılı muhasebe kayıtlarını gösteren Genel Mizan (Örnek-76), Faaliyet sonuçları, bütçe uygulama sonuçları, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan Bilanço (Örnek-77), Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek-70)‘e göre düzenlendiği, görüldüğünden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) Fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2023 yılı Kesin hesap cetvelleri ve eklerinin yapılan açık oylama neticesinde,  Belediyemiz 2023 Mali yılı Kesin Hesabının usulüne uygun olup olmadığı ve yetersiz görüldüğünden dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca kabul edilmediğine oyçokluğu ile,

             Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Ayhan GÜNEY’in maaşının belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan başkan yardımcılığı kadrosuna atanan belediyemiz meclis üyesi Aydın Ayhan GÜNEY’in maaşının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca aylık net 2.000,00 TL maaş verilmesinin kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca kıyılan nikâh ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz Evlendirme Memurluğunca kıyılmakta olan nikâh işlemleri için aşağıda belirtildiği gibi tarife yapılmasına oyçokluğu ile,

EVLENDİRME MEMURLUĞU NİKÂH TARİFESİ

Nikâh Memuru Tarafından Belediyemiz Nikâh Dairesinde Kıyılan Nikâhlar

Evlenme Cüzdan Bedeli

Nikâh Memuru Tarafından Belediyemiz Nikâh Dairesi Dışında Kıyılan Nikâhlar

Evlenme Cüzdan Bedeli

Özel Tercihli Nikâhlar

Evlenme Cüzdan Bedeli + 10.000,00 TL

Gündemin beşinci maddesinde yer alan İlçemiz Aksalur Mahallesinde 110 ada, 30 parselde bulunan taşınmazda GES için imar planı yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz Aksalur Mahallesinde 110 ada 30 nolu taşınmazların “Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi” (GES) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Nip:501053537 plan işlem numarası ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UİP:501053536 plan işlem numaralı imar planının daha detaylı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilerek komisyondan gelecek rapor doğrultusunda 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak olan ikinci oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile,

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Belediyemize ait Kavaklıönü Mahallesi 10 ada, 39 parselde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun tahsisi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,

Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Kavaklıönü Mahallesinde 10 ada, 39 parselde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun kullanım hakkının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi, 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bentleri uyarınca karar tarihinden itibaren 4 yıl müddetle ilçemiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisinin uygun olduğuna, tahsis edilecek olan yerle ilgili hazırlanacak protokolün imzalanmasında Belediye encümeninin yetkili kılındığına oybirliği ile,

İlçemiz Kavaklıönü Mahallesinde 10 ada, 39 parselde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun yanında bulunan spor sahalarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 5 yıla kadar kiraya verilmesine, kira ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde belediye encümenin yetkili kılındığına oybirliği ile,

 Gündemin yedinci maddesinde yer alan Belediyemize ait Temenni Mahallesi Ahmet Refik Caddesinde 149 ada, 70 parselde bulunan taşınmazın tahsisi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,

Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Temenni Mahallesi Ahmet Refik Caddesinde 149 ada, 79 parselde bulunan taşınmazın kullanım hakkının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi, 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bentleri uyarınca karar tarihinden itibaren 4 yıl müddetle Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı adına tahsisinin uygun olduğuna, tahsis edilecek olan yerle ilgili hazırlanacak protokolün imzalanmasında Belediye encümeninin yetkili kılındığına oybirliği ile,

 Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Dünya Bankası “Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman” Kapsamında Gerçekleştirilecek olan Güneş Enerjisi Santrali Projesinin görüşülüp oylanması neticesinde,

Finansmanı Dünya Bankası (DB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman” kapsamında, Bankanın Belediyemize Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman Enerji Projesi işi için kullandıracak olduğu 1.000.000,00 Avro tutarındaki krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya,

Belediyemiz proje gelirlerinin, Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, teminata konu proje gelirlerinin yetmemesi halinde, Belediyenin diğer gelirlerinin de

 Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine,

Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri Belediyemizce karşılanmak üzere, Belediyemiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın Belediyemiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve Belediyemiz adına proje gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına, söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1. derece ve 1. sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, proje gelirlerinin tahsilatlarını yapan bankalara Belediyemiz gelirlerinin Teminat Hesabına düzenli aktarımının sağlanması için Muvafakatname vermeye ve proje gelirlerinin Belediyemizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına,

Bu amaca uygun olarak Belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya,

Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye,

Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin, her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak 2 / 2 gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda Bankaya yetki verilmesine,

Krediye konu proje ile ilgili Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye,

Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya,

Yukarıda tespit ve kabul edilen esas ve şartlara göre Belediyemizce Banka’dan 1.000.000,00 Avro tutarında kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan proje gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un yetkili kılındığına oybirliği ile,

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Şehiriçi Yolcu Taşıma (Dolmuş) Ücretlerinin görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz şehiriçi yolcu taşıma ücretlerinin Aksalur Mahallesi dâhil 06.05.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam biletin 15,00 TL, öğrenci biletinin ise 10,00 TL olarak uygulanmasına oyçokluğu ile,

Gündemin onuncu maddesinde yer alan İlçemiz geneli içkili yer bölgesinin genişletilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizce içkili yer bölge tespiti ile ilgili yazılan 18.04.2024 tarih ve E.9073 sayılı görüş yazımıza istinaden Kaymakamlık Makamı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 02.05.2024 gün ve E-36426007-81380-2024042616545348074 sayılı yazıları ile içkili yer bölgesi olarak planladığımız bölgeler istenildiğinden bu bölgelerin belirlenmesi için gerekli araştırma, inceleme ve daha sağlıklı çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Meclis Üyesi Muammer ERİNAL, Osman ŞENKAYA, Muhammed Serdar KAHRAMAN, Umut SOLGUN, Yusuf ÇİĞDEM ve Harita Teknikeri Yasemin SEYMEN’den İçkili Yer Bölgesi Belirleme ve Tespit Komisyonu oluşturulmasına ve oluşturulan komisyondan gelecek rapor doğrultusunda konunun tekrar görüşülmesine oybirliği ile,

Gündemin onbirinci maddesinde yer alan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2024 yılı tarife cetvellerinin görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizce verilecek olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarından alınan ücretler 2464 Sayılı Kanunun 97. Maddesine istinaden yeniden belirlenmesi ile ilgili gerekli araştırma, inceleme ve daha sağlıklı yapılabilmesi için konunun belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyondan gelecek olan rapor doğrultusunda 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak olan ikinci oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile,

 Gündemin onikinci maddesinde yer alan Belediyemiz 2024 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerinde güncelleme yapılması, Belediyemize ait Şehit Şenay Aybüke YALÇIN Sosyal Tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ücret tarifesinin görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz 2024 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerinde güncelleme yapılması, Belediyemize ait Şehit Şenay Aybüke YALÇIN Sosyal Tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili gerekli araştırma, inceleme ve daha sağlıklı yapılabilmesi için konunun belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyondan gelecek olan rapor doğrultusunda 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00 de yapılacak olan ikinci oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile,

Gündemin onüçüncü maddesinde yer alan Belediyemiz İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği Taslağının görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) fıkrası uyarınca kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündeme ilave edilen İlçemiz Üçgüzeller mevkiine Peribacaları olarak isim verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Ürgüp’ün Batı girişinde (Nevşehir yönü girişinde) bulunan Tarihi ve Kültürel Simgemiz olan Peribacalarının bulunduğu halk arasında değişik isimlerle (Üçgüzeller, Çatalkaya) adlandırılması bilgi kirliliğine neden olduğu ve aynı zamanda tarihi ve kültürel değerine uygun olmadığından söz konusu alana “Peribacaları” isminin 5393 Sayılı Kanunu 18. Maddesinin (n) fıkrası uyarınca verilmesine oyçokluğu ile,

Gündeme ilave edilen Belediyemiz meclis Üyesi Ömer BOZ tarafından sözlü olarak teklif edilen Ürgüp Belediyesi 2050 Karbon Nötr hedeflerini gerçekleştirmek için tüm departmanların, paydaşların ve hükümetin şehir düzeyindeki hedefini sağlamak üzere çalışmaya başlanılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Ürgüp Belediyesi 2050 karbon nötr hedeflerini gerçekleştirmek için tüm departmanların, paydaşların ve hükümetin şehir düzeyindeki hedefini sağlamak üzere çalışmaya kararlıdır.  İklim değişikliği, gezegenimizin şu anda karşı karşıya olduğu en büyük çevresel problemlerden biridir. İklim değişikliğinin zararlı sonuçları sadece çevre ile sınırlı kalmaz. Toplum ve ekonomi üzerinde doğrudan ve yoğun bir etkiye sahiptir. UNESCO Dünya Miras Alanları arasında yer alan Kapadokya Bölgesinde bulunan Ürgüp şehri için karbon nötr hedefine ulaşmak sadece genel karbon emisyonunu net sıfır hedefi için değil aynı zamanda vatandaşların ve ziyaretçilerin refahı, kentin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo ekonomik faktörlerin kentte adil bir şekilde oluşmasını sağlamak açısından da son derece önemlidir. Ürgüp Belediyesi hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeşil alanlara erişimin artırılması ve halk sağlığından, iş fırsatlarının artmasına, yerel inovasyona, enerji bağımsızlığına ve mali tasarruflara kadar uzanan bir yelpazenin parçası olarak bu şehir için iklim nötrlüğünü sağlamak üzere çalışmaya kararlıdır. Bu nedenle Ürgüp Belediye  Başkanlığı olarak Karbon Nötr Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması, şehirdeki emisyonun azaltılması veya karbon nötrleşmesi gibi stratejik sistemsel önceliklerin belirlenmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürgüp şehri için karbon nötrlüğünü sağlamaya yönelik yenilenebilir enerji ve geri dönüşümün iyileştirilmesi gibi gerekli tüm adımları atmaya ve gerekli mercilere başvuruda bulunulmasına oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2024 yılı Mayıs ayı toplantısının ikinci oturumunun 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmak üzere birinci oturumunun kapatıldığına oybirliği ile,

Karar verildi.

  

 

Ali Ertuğrul BUL                               Mehmet KAÇAR                                 Nilay AKTAŞ

  Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                    Kâtip   

ÜRGÜP BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi  : 15.05.2024

Karar No       : 2024/46 – 49

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

            Belediye ve Meclis Başkanı Ali Ertuğrul BUL’un başkanlığında, Ömer BOZ, Aydın Ayhan GÜNEY, Emine Oya ÖZARSLAN HERRIG, Osman ŞENKAYA, Mehmet KAÇAR, Nilay AKTAŞ, Muammer ERİNAL, Erdal BÜYÜK, Necat Fahri YAZICI, Umut SOLGUN, Rüstem YÜCEL, Nevzat ÖZCAN, Mustafa TAŞÇI ve Halil DEĞİRMENCİ oldukları halde toplandı.

Başkan 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını ikinci birleşimini açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan belediyemiz 2023 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz Meclisi’nin 02.05.2024 tarihindeki toplantısında alınan 2024/32 nolu karar ile kesin hesabın tümüyle kabul edilmediğine karar verilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Kesin hesap” başlıklı 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.” Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 2. bendinde “Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez. Ancak, değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilebilir.” denilmektedir. Kesin hesabın tümüyle reddinin mümkün olmaması, kabul edilmeyen yönlerinin gerekçelendirilerek ve gerekirse değişiklik yapılmak sureti ile karara bağlanması gerektiğinden Belediyemiz Meclisi’nin 02.05.2024 tarihli toplantısında alınan 2024/32 nolu kesin hesabın tümüyle kabul edilmediğine ilişkin kararın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca yeniden görüşülerek Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinde 03 Mal ve Hizmet Alım, Gider Kalemleri ile 06 Sermaye Giderleri Kalemlerinden kaynaklı yapılan ihale iş ve işlemlerinin ayrıca 22/D Doğrudan Temin Usulü ile yapılan harcamaların kamu kaynaklarını yerinde ve zamanında kullanılıp kullanılmadığı, rekabetin sağlanıp sağlanılmadığı incelemeye ve izaha muhtaç görüldüğüne yönelik itiraz şerhi düşülmek suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinin (a) Fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2021 yılı Kesin hesap cetvelleri ve eklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca kabul edildiğine mevcut üyelerin oybirliği ile,    

            Gündemin ikinci maddesinde yer alan İlçemiz Aksalur Mahallesinde 110 ada, 30 parselde bulunan taşınmazda GES için imar planı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz Aksalur Mahallesinde 110 Ada 30 Nolu Parsele ait "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) Nazım-Uygulama İmar Planı" değerlendirilmesi,

Ürgüp İlçesi, Aksalur Mahallesi sınırlarında yer alan 110 ada 30 numaralı parselde mülkiyeti GÖKMEN YAMANGİL’e ait 64556,00 m² alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerjisi Santrali)" amaçlı Nazım-Uygulama İmar Planı ve ekinde yer alan dosya tarafımızdan incelenmiş olup;

TESPİTLER:

1-       İncelenen dosya içerisinde 21.03.2024 tarih ve E-30557802-305.99-9104730 sayılı ve imar planı hk. konulu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında belirtilen:

·         Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün

·         MEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.ve TEİAŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün

·         Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün

                İstenilen kurum görüşlerinin dosyasında bulunduğu tespit edilmiştir.

  2-       Ayrıca;

·           Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Kayseri İşletme  Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Nevşehir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Nevşehir Valiliği Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Nevşehir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Orman Genel Müdürlüğü, Nevşehir Orman İşletme Şefliği’nin,

·           T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü’nün,

·           T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı D.S.İ. Genel Müd. 12. Bölge Müdürlüğü’nün

·           T.C. Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün

·           T.C. Ürgüp Kaymakamlığı Ürgüp Müze Müdürlüğü’nün

·           Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müd. Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı’nın

·           Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı’nın

·           T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müd. TCDD 2. Bölge Müd. Emlak Servis Müdürlüğü’nün

·           T.C. Ürgüp Kaymakamlığı Ürgüp Müze Müdürlüğü’nün

·           T.C. Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müd. Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı ‘nın

·           T.C. Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın

·           T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Alan Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı’nın görüşlerinin alındığı, dosyasında mevcut olduğu görülmüştür.

3-       Zemin Etüd Raporunun dosyasında olduğu,

4-       Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü’nün ÇED kapsam dışı yazısının dosyasında olduğu

5-       1/5000lik ve 1/1000 lik planlarının dosyasında olduğu,

6-       Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün talep ettiği Toprak Koruma Projesinin dosyasında mevcut olduğu,

7-       Çağrı mektubunun, MEDAŞ uygunluk yazısının dosyasında mevcut olduğu,

8-     EPDK nın parsel değişikliği ile ilgili uygunluk yazısının ve bu yazıda istenen noter taahhütnamesi ve eklerinin dosyasında mevcut olduğu,

9-       TEİAŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden enerji nakil hatlarının plana işlendiği ve yapı yasaklı alan haline getirildiği görülmüş olup,

                İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda plan özel hükümlerine müdürlüğün istediği notların eklendiği, yine Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda Toprak Koruma Projesi Yaptırıldığı görülmüştür.

                Ancak Noter taahhütnamesinin ekinde bulunan krokideki yapılaşmaya izin verilen bölgenin plan notları ile plana eklenmesi şartı ile,

                Ürgüp İlçesi, Aksalur Mahallesi sınırlarında yer alan 110 ada 30 numaralı parselde mülkiyeti Gökmen YAMANGİL’e ait 64556,00 m² alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı  Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerjisi Santrali)" amaçlı Nazım-Uygulama İmar Planının yukarıda detaylı şekilde  izah edilen evraklar kapsamında eksiğinin olmadığı Görüş ve kanaatindeyiz denildiğinden İlçemiz Aksalur Mahallesinde 110 Ada 30 No'lu Parsele ait "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) Nazım – Uygulama İmar Planı"nın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildiğine mevcut üyelerin oybirliği ile,

 Gündemin üçüncü maddesinde yer alan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2024 yılı tarife cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde, 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 2024 yılı tarife cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtildiği şekliyle uygulanmasına mevcut üyelerin oybirliği ile, 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Belediyemiz 2024 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerinde güncelleme yapılması, Belediyemize ait Şehit Şenay Aybüke YALÇIN Sosyal Tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemiz 2024 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerinde güncelleme yapılması, Belediyemize ait Şehit Şenay Aybüke YALÇIN Sosyal Tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ücret tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde,

Belediyemiz 2024 yılı gelir tarifesinin bazı kalemlerinde güncelleme yapılması, Belediyemize ait Şehit Şenay Aybüke YALÇIN Sosyal Tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi ve ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtildiği şekliyle uygulanmasına mevcut üyelerin oybirliği ile,

 Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2024 yılı Haziran ayı toplantısının 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmak üzere Mayıs ayı toplantısı ikinci birleşiminin kapatıldığına  mevcut üyelerin oybirliği ile,

Karar verildi.

  

Ali Ertuğrul BUL                               Mehmet KAÇAR                                 Nilay AKTAŞ

  Meclis Başkanı                                          Kâtip                                                    Kâtip   
ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi