×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
PARK TAKSİ T PLAKA İHALE İLANI
 14 Mart 2023 - 27 Mart 2023

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ürgüp Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Taksi Duraklarında hizmet vermek üzere aşağıda bilgileri verilen “T” Plakaların 30 yıl süreli imtiyaz hakkı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve Ürgüp Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarih ve 2023/17 Sayılı kararı doğrultusunda devredilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

1-      İhalenin Yeri ve Saati:

İhale Makamı                       : Ürgüp Belediye Başkanlığı

İhale Tarih ve Saati              (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.)

İhalenin Yapılacağı Yer       : Ürgüp Belediye Meclis Salonu Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR

İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve Şartı: İhale dokümanları Ürgüp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / NEVŞEHİR adresinde görülebileceği gibi aynı adresten  250,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

S. NO

DURAK

PLAKA KODU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

PARK TAKSİ

TKS10

1.000.000,00 TL+(KDV %18)

30.000,00 TL

30.03.2023

15.30

2

PARK TAKSİ

TKS11

1.000.000,00 TL+(KDV %18)

30.000,00 TL

30.03.2023

16.00

3

PARK TAKSİ

TKS12

1.000.000,00 TL+(KDV %18)

30.000,00 TL

30.03.2023

16.30

2-      2886 Sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. Geçici teminat, tespit edilen 1 Adet “T” Plaka satışı muhammen bedelin %3 oranı üzerinden ihale saatinden 30 dakika öncesine kadar yatırılabilir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler yatırdıkları geçici teminat makbuzunu ihaleyi kazanamamaları halinde aynı gün gerçekleşecek diğer “T” Plaka ihalelerine katılmak üzere kullanabilirler. 

3-      İhaleye sadece gerçek kişiler girebilecektir. İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur.

4-      T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin 1/2’ünü, kalan tutarı takip 45 gün içerisinde belediyemize ödeyecektir.

5-      T plaka tescil vb. bütün giderleri yükleniciye aittir.

6-      Belirtilen süre içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.

7-      İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

-          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-          Belediyeye borcunun olmadığına dair onaylı belge

-          Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir.(Aslı)

-          İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

-          Ehliyet fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır)

-          Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname

-          Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri

-          Adres Beyanı

-          Adli sicil kaydı

-          Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)

-          Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Aslı),

-          Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye

katılamayacak)

8-      Yüklenicinin İhale bedeli ile KDV’nin Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırdığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

  

9-      Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra Trafik Tescili yapılan T plakanın 4 ay içerisinde, en

fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri tamamlanarak, Ürgüp Belediyesi’ne Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Ürgüp Belediyesi’ne ibraz etmeyen yüklenicinin T plaka alma hakkı iptal edilerek teminat bedeli irat kaydedilecektir.

10-  Yüklenici imtiyaz hakkını aldığı T plakalı taksiyi sadece ihale kapsamında belirtilen taksi

durağına bağlı olarak kullanacaktır. Durak yeri haricinde herhangi bir mahalde konumlanarak çalışılması halinde imtiyaz hakkı sonlandırılacaktır.

11-  İhaleye ait  KDV, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler  yükleniciye aittir.

12-  İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

13-  Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 08.03.2023

 

 

 

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi