×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Kapalı otoparklar ihale ilanı
 3 Haziran 2020 - 12 Şubat 2020

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-KONU: Mülkiyeti Belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesinde bulunan Kapalı Otopark yeri ve listesi aşağıda belirtilen, açık ve kapalı otoparkların 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca 5 (Beş) yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-İHALE ŞARTNAMESİNİN ALINACAĞI YER:

İhale edilecek işe ait ihale şartnamesi ihale günü ve saatine kadar çalışma saatleri içerisinde Ürgüp Belediye Başkanlık binasında bulunan Yazı işleri Müdürlüğünden alınabilir.

3-İHALENİN UYGULANMASI

a)İhale kararı ihale tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

b)İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.    

4-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT VE ŞEKLİ:

İhale 04.03.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00 de, Ürgüp Belediye Başkanlığı Geçici Hizmet Binasında encümen huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası kayıt belgesi, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ve şartnamenin özel şartlar bölümünde idarece istenilen teminatlara ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

c) Ticaret sicil gazetesi veya vergi levhasında faaliyet alanı olarak otopark işletmeciliği ibaresinin belirtilmiş olması.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) Otopark otomasyon sistemi için idarece talep edilen ve özel şartlar maddesinde belirtilen miktarda ek teminat mektubu veya makbuzu.

f) Belediyemize su, emlak, çtv, katılım payı, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

6-TEMİNAT

Geçici Teminat

İhale edilecek işin yıllık muhammen kira bedeli KDV Dahil 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirası), 5 yıl üzerinden hesaplanmış geçici teminatı ise muhammen bedelin % 3 ‘ü olan 45.000,00 TL (Kırk Beş Bin Türk Lirası) dır. İstekli idareye sunduğu teklif zarfında geçici teminat ve özel şartlarda belirtilen ek teminatları yatırdığına dair makbuzları yada teminat yerine geçen evrakları dosyasında sunmak zorundadır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, bu senetler yerine düzenlenen belgeler (bu senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenleler ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.)

d) Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7-ÖDEMELER

a) Kira başlangıç tarihi ita amirinin ihaleyi onaylama tarihidir. Kiracı ihalenin kesinleşmesini müteakip, 15 gün içerisinde kira sözleşmesini imzalamak, 1 yıllık kira bedelini, 5 yıllık kira bedeli

 üzerinden hesaplanacak %6 Kati Teminatı, 5 yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacak % 1,89 Damga Vergisi, % 5,69 İhale Karar Vergisi ile İlan bedelini yatırmak zorundadır.

b) KDV konusunda mer’i mevzuatta herhangi bir değişiklik veya yeni bir düzenleme yapılması sonucunda ek yükümlülük getirilmesi halinde, bu ek yükümlülük kiracıya ait olacaktır.

c) Kiralar yıllık peşin olarak alınır. 2. yılın kira bedeli ve otopark ücretleri 1. yılın sonunda Belediyemiz Encümen’ince belirlenecektir. Kira bedeli ve otopark ücretleri artışı aynı oranda yapılacaktır. Kiracı buna itiraz edemez. Belirlenen kira bedelini kabul etmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kira sözleşmesi fesih edilmiş sayılacaktır.

d) İhale neticesinde, ita amirinin de ihaleyi onaylamasına rağmen şartnamede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen veya süresinde şartname hükümlerine uygun olarak kira sözleşmesi imzalamayan özel veya tüzel şahıslara protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale fesih edilerek geçici teminatları bütçeye irat kaydedilir. Bu şahıslar ihalelere 1 yıl süre ile katılamayacaktır.

e) İdare, otopark kira sözleşmesine yeni parklanma yerleri ekleyebilir yada şartnamede belirtilen yerlerin bazılarını geçici süre ile ücretsiz yapabilir. Bu ilave ve eksiltmeler, araç park adetlerinin toplama oranı şeklinde kiraya eklenir yada eksiltilir. İş bu ihaleye ait özel şartname ve dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve işe ait özel şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 150,00 TL bedel karşılığında temin edilebileceği ilanen duyurulur. 12.02.2020

 

 

 

 

 

                                                                                  ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi