×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Kafeterya Restaurant ve Park yeri kira ihale ilanı
 3 Haziran 2020 - 8 Nisan 2020

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin konusu: Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda mevkisi, cinsi, pafta, parsel, M2 miktarı, muhammen yıllık kira bedeli ile geçici teminat miktarı belirtilen Kafeterya Restoran ve Park Yeri, belediyemiz meclisinin 06.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale yeri ve saati: İhale 06.05.2020 Çarşamba günü saat 10.30’da Belediyemizde encümen huzurunda

yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları, istenilen belgeler ve ihale onayı:

2-      Kafeterya, Restoran ve Park Yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (en geç 10.15’e

kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı ve ek teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Kiraya verilecek Kafeterya Restoran ve Park Yerinin kira bedeli yıllık peşin olarak ödenecek olup, ödemeler

ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak ve yer teslimi ödeme yapılmasına müteakip olacaktır. Yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde ihale tek taraflı fesh edilecektir.

4-      İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari

Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

5-      İhaleye girecekler, ihale ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kaydını ibraz etmek

zorunda olup, sabıka kayıtlarında her hangi bir cezai işlem görmüş olanlar (taksirli suçlar hariç) ihaleye katılamayacaktır.

6-      Kiraya verilecek Kafeterya Restoran ve Park Yeri ihalesine katılacakların, 5 yıldan az olmamak üzere

Restoran veya Kafeterya işletmeciliği yaptığına dair ilgili odasından alınacak faaliyet konularını gösterir belgeyi (ticaret sicil gazetesi, Ticaret Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınmış onaylı belge), SGK ve Maliyeye ihaleye katıldıkları gün itibariyle her hangi bir borçlarının bulunmadığına dair belgeleri belediyemize ibraz etmek zorundadır. Belgeleri ibraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

7-      İhaleye katılacak istekliler ihale komisyonuna sunacakları belgeler ile birlikte belediye veznesine 500.000,00

TL tutarında ek teminat yatırdığına dair makbuzu ya da teminat mektubunu(teminat mektubunun süresi 9 aydan az olamaz) sunmak zorundadır. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan proje ve teknik şartnamede belirtilen Restoran, Kafeterya ve park yerinde yapılacak işlerin geçici kabulü belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yapıldıktan sonra söz konusu 500.000,00 TL teminat kiracıya iade edilecektir. Kira sözleşmesinin imzalanmaması veya belirtilen işlerin zamanına yapılmaması halinde alınan 500.000,00 TL belediyemize irad kaydedilecektir. Kafeterya Restoran ve Park Yeri içerisine kiracı tarafından yapılacak imalatlardan tefrişat dışındakiler (Klima ve Doğalgaz Kombisi dahil) kira süresi bitiminde belediyemize bedelsiz olarak bırakılacaktır. Yapılacak işler listesinde yazılmasa dahi işin bütünlüğü kapsamında yapılması gereken imalatlar yapılacaktır. Yapılacak imalat için verilen 6 ay sürenin yetmemesi halinde 1 ay ek süre verilebileceği ve bu işler yapılmadığı takdirde ihale tek taraflı fesh edilecektir.

8-      İş bu ihaleye ait ilan, reklam, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

9-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10-  Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 08.04.2020

 

KAFETERYA RESTORAN VE PARK YERİNİN

 

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALANI

KDV HARİÇ MUHAMMEN KİRA BEDELİ (YILLIK)

10 YIL ÜZERİNDEN GEÇİCİ TEMİNATI

Cumhuriyet mah. Atatürk Bulvarı

Park

47

6

558.78 m²

36.000,00 TL

10.800,00TL

 

   

                                                                                              ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi