×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Binaların yıkım karşılığı hurda satış ilanı
 3 Nisan 2020 - 15 Nisan 2020

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ürgüp Belediyesine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 47 ada, 19 parselde yer alan Büyük Otel adıyla bilenen 2 bloktan oluşan metruk binanın yıkım karşılığı hurdasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1-      Satılacak hurda malzemenin tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olup ihale

Ürgüp Belediye Başkanlığı Geçici Hizmet Binasında Encümen huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

CİNSİ

BİNA YAŞI

BİNA TİPİ

TAHMİNİ                    BEDELİ (TL)

GEÇİÇİ

TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

VE SAATİ

YIKILACAK YERLER

Eski Otel Binası Hurdası (A ve B blok)+Hastane Binaları

Takriben

 50 yaşında

 

 

 

Yığma Kargir, Betonarme

  100.000,00

 3.000,00

06.05.2020

11.00

 

Ürgüp Hükümet Konağı Karşısında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 47 Ada, 19 Parselde Yer alan 2 Bloktan ve 47 Ada, 12 Parselde Yer alan 3 adet bina

2-      İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Kanunun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır. İstekliler

Noterden tasdikli vekâletnameye sahip bir vekil aracılığı ile de ihaleye girebilirler. Bu takdirde vekâletnamenin onaylı bir örneği ve imza sirküsünün aslı ihale evrakına eklenmek üzere komisyona verilmelidir.

3-      İhaleye girebilmek için satılacak hurda malzemenin tahmini bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25.

ve 26. Maddeleri gereğince geçici teminat alınır.

4-      Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,

2886 Sayılı Kanunun 54. Maddesi gereğince sözleşme yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden (alıcıdan) % 6 oranında kesin teminat alınır. Alıcının bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

5-      İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici

teminatı yatırması gerekir.

-          İkametgah belgesi, Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

-          Gerçek kişilerin, T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, tüzel kişilerin, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

-          Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

-          Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait belgeler.

-          İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

-          Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

-          Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

-          İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

-          İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

-          İşe ait geçici teminat,

-          İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

-          İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi” Bu belge, bina mahallinde bulunan Belediye zabıtasına imzalatılacaktır.

-          İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname;

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet tam zamanlı iş güvenlik uzmanı

 

 

 

-          İhale konusu iş te makine ve ekipman olarak kendi malı veya kiralık araç ve iş makinelerini

temin edeceğine dair taahhütname;

1 Adet yüksek erişimli ekskavatör (yıkım makaslı)

1 Adet arazöz

3 Adet kamyon (en az 8 tonluk kamyon)

6-      Satış bedeli üzerinden mevzuatına göre teslim anındaki KDV’si ve karar pulu ayrıca yatırılacaktır.

7-      İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-      Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Ürgüp icra daireleri ve mahkemeleridir.

İş bu ihaleye ait özel şartname ve dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve işe ait özel şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebileceği ilanen duyurulur.15.04.2020

 

 

 

 

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi