×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
Arsa hisse satış ilanı - Cumhuriyet Meydanı
 1 Eylül 2019 - 16 Ekim 2019

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan, aşağıda pafta, ada, parsel nosu, satış nosu, taşınmaz alanı, hisse miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatı belirtilen arsa hisseleri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 13 .11.2019 Çarşamba günü saat 10.30’ dan itibaren 10’ar dakika ara ile  Belediyemiz

Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacak olanlar aşağıda arsa hissesi hizasında belirtilen geçici teminatını ihale saatinden önce

(En geç saat 10.00’a kadar) belediyemize yatıracak olup, Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Satışı yapılacak olan arsa hissesi satış bedeli satış tarihinden itibaren satış bedelinin yarısı peşin kalan

yarısı 6 ay içerisinde ödenecek olup, ödenmemesi halinde, ihale tek taraflı olarak fesh edilerek geçici teminat belediyemize irad kaydedilecek ve alıcının belediyemize o güne kadar yapmış olduğu ödeme belediyemizce 1 yıl içerisinde (Her hangi bir gecikme cezası yada faiz ödemeden) iade edilecektir.

4-      Satışı yapılacak olan arsa hissesi kadastro parseli olup, arsa payı devri suretiyle devir işlemleri

taksitlerin bitiminde yapılacaktır. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ödemeye müteakip 3 ay içerisinde arsa payı devri suretiyle devir işlemleri yapılacaktır.

5-       İhaleye herhangi bir firma, şirket yada kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (İhaleye Katılma Yetkisi Noter onaylı) ibraz etmesi şarttır.

6-      İhaleye ait ilan, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya ait olacaktır.

7-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Tek taraflı fesh etme idarenin uhdesindedir.

8-      Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri

Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur.16.10.2019

 

ARSA HİSSELERİNİN

 

                                                                                                                     SATIŞ     ARSA     HİSSE      MUHAMMEN            GEÇİCİ

MEVKİİSİ                              CİNSİ          PAFTA ADA PARSEL NO    ALANI   MİK.     SATIŞ BEDELİ          TEMİNATI

Cumhuriyet Meydanı    Arsa Hissesi        4    43      31        13    342,90     30,00        800.000,00 TL    24.000,00 TL

Cumhuriyet Meydanı    Arsa Hissesi        4    43      31        14    342,90     58,00     2.250.000,00 TL    67.500,00 TL

Cumhuriyet Meydanı    Arsa Hissesi        4    43      31        15    342,90     39,00     1.500.000,00 TL    45.000,00 TL

Cumhuriyet Meydanı    Arsa Hissesi        4    43      31        16    342,90     39,00     1.500.000,00 TL    45.000,00 TL

Cumhuriyet Meydanı    Arsa Hissesi        4    43      31        18    342,90   137,90     2.250.000,00 TL    67.500,00 TL

 

 

 

 

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi