×
KONAKLAMA
YEME & İÇME
BALON TURU
GEZİLECEK YERLER
KÜLTÜR & TURİZM
ULAŞIM
 
• Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
• Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulayıp yerine getirmek.
• Kanunla Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
• Belediye personelini atamak.
• Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
• Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden, ilçe belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.
• Belediye Zabıtası (kolluğu) hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak talimat ve yasakları uygulamak.
• Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya üst makamların onayına bağlı olmayan belediye görevlerini, yetkisi ve sorumluluğu altında uygulamak.
• Belediyenin yerel nitelikteki ihtiyaç ve hizmetlerini izlemek ve yerine getirmek.
• Belediyenin mal ve mülkünü idare ve temsil etmek.
• Belediye gelir ve alacaklarını izleyip tahsillerini sağlamak.
• Yetkili makam veya kurulun onayı alınmak şartıyla, mukavele yapmak; sulh ve ibrada bulunmak; bağış kabul etmek; belediye hesabına bütün medeni akitleri yapmak.
• Dairelerde ve mahkemelerde davacı veya davalı olarak belediyeyi temsil etmek.
• Belediye başkanları, belediye bütçesinin ita amiridirler. Belediye başkanı bu sıfatla harcama evrakını ve gider tahakkuklarını tasdike ve harcama emirlerini imzaya yetkilidir.
• Belediye İdaresinin ve ilçe halkının temsilcisi sıfatıyla resmi törenlerde en büyük mülkiye amirinin yanında bulunurlar.
ÜRGÜP Belediyesi
Çözüm Merkezi