KAFETERYA YERİ KİRA İHALE İLANI

İLAN
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kafeterya Yeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.


1- İhale 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.


2- Park ve Kafeterya yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ve ek teminat ihale saatinden önce (engeç 14.15’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı ve ek teminatı yatırmayanlar ile belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3- Kiraya verilecek olan Park ve Kafeterya yerinin ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.


4- Kiraya verilecek Park ve Kafeterya yerinin kira bedelleri aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.


5- İhaleye herhangi bir Firma, Şirket veya Kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

6- İhaleye girecekler, Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır. Sabıka kaydını ibraz etmeyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

7- Kafeteryaya ait park yerinde bulunan Oturma Grupları, Oyun Grupları, Aydınlatma Ekipmanları, Kamera Kayıt Sistemi (1 Ad. Kayıt Cihazı, 8 Ad. Kamera ve 1 Ad. 19” Monitör) vb. (ekli kroki ve ekli listede belirtilen) 17700 M2 alan üzerinde 155 M2 kapalı alanı, 170 M2 terası, 3 adet WC si, 520 M2 alan üzerinde oyun grupları bulunan Çocuk Parkı, 21 M2 lik 9 adet beton ayaklı ahşap Pergole, 68 adet bank, 25 adet çöp kovası gibi imalatların muhafazasına esas olmak kaydıyla 20.000,00 TL belediyemize teminat olarak yatırılacaktır. Yatırılan 20.000,00 TL teminat kira süresi bitiminde kiracıya iade edilecektir. Teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

8- İş bu ihaleye ait reklam, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

9- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 08.11.2018

PARK VE KAFETERYA YERİNİN
KDV DAHİL 3 YIL ÜZERİNDEN
AYLIK MUHAMMEN HESAPLANMIŞ
MEVKİSİ CİNSİ M2 MİKTARI KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
Kavaklıönü Mah. 15 Temmuz Şehitler 17700 M2 Toplam Alan 500,00 TL 540,00 TL
Çevre Yolu Parkı ve Kafeterya 155 M2 Kapalı alan

 

 

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
PAPATYA

PAPATYA

GÖSTERİMDEKİ PROGRAM

KOMEDİ - DRAM

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 GELECEK PROGRAM

YENİ YIL TEHLİKEDE

KOMEDİ -AİLE

05 OCAK 2018

19 OCAK AYI KARDEŞLER SİRKTE CURCUNA

26 OCAK BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU