DÜKKAN KİRA İLANI

 

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel nosu, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatları belirtilen dükkân, Kafeterya ve Restaurant olarak çalıştırılmak amacıyla Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 2016/48 sayılı kararı ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 26.04.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.

2-      Kiraya verilecek dükkân (Restaurant ve Kafeterya) yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ve yapılacak işler için belirlenen ek teminat ihale saatinden önce (en geç 15.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı ve ek teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Kiraya verilecek dükkân (Restaurant ve Kafeterya) yerinin ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

4-      Kiraya verilecek dükkân (Restaurant ve Kafeterya) yerinin kira bedelleri aylık peşin olarak yatırılacaktır.

Üst üste iki aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde (yatırılmaması) kira bedelleri yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

5-      İhaleye her hangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecektir.

6-       İhaleye girecekler, ihale ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kaydını ibraz etmek zorunda olup, sabıka kayıtlarında her hangi bir cezai
işlem görmüş olanlar (taksirli suçlar hariç) ihaleye katılamayacaktır.

7-     Kiraya verilecek dükkân (Restaurant ve Kafeterya,) yeri ihalesine katılacakların Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olarak en az 3 yıldan az olmamak üzere Restaurant veya Kafeterya işletmeciliği yaptığına dair belge ve SGK ile Maliye ye her hangi bir borçlarının bulunmadığına dair
2017 yılı içinde alınmış belgeleri belediyemize ibraz etmek zorundadır. Belgeleri ibraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.

8-     İhaleyi alan kişi sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ekli tadilat listesinde belirtilen Restaurant
ve Kafeterya yerinin iç kısmının boyasının yapılması, WC lerin tadilatının yapılması, WC ve Mutfak Asma Tavan Yapılması, WC ve Mutfak aydınlatmalarının
yapılması, WC kapılarının değişimi, bina çatısının ve bina önünde bulunan pergolelerin çatı kiremitlerinin aktarılması ve çatı oluklarının yenilenmesi,
binaya yeterli kapasitede klima takılması, doğalgaz tesisatının çekilerek bağlantılarının yapılması, binayı ısıtacak kapasitede doğalgaz kombisi
takılması, taşınmazın teras kısmında bulunan zeminin ve kenar duvarlarının mebranla kaplanması ve mebranla kaplanan alanların andazit ile zemin kaplama
yapılması ve bu yapılacak işler için belediyemize 20.000,00 TL yatırılacak, işlerin yapımı belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce onaylandıktan sonra söz konusu 20.000,00 TL kiracıya iade edilecektir. Kira sözleşmesinin imzalanmaması veya belirtilen işlerin yapılmaması halinde alınan 20.000,00 TL belediyemize
irad kaydedilecektir. Dükkan (Restaurant ve Kafeterya) içerisine kiracı tarafından yapılacak imalatlardan, sabit imalatlar, Klima ve Doğalgaz Kombisi
kira süresi bitiminde belediyemize bedelsiz olarak bırakılacaktır. Yapılacak tüm imalatlar fen ve sanat kurallarına uygun şekilde binanın taşıyıcı
elemanlarına zarar vermeden yapılacak olup, yapılacak işler listesinde yazılmasa dahi işin bütünlüğü kapsamında yapılması gereken imalatlar
yapılacaktır. Yapılacak işler için verilen 1 ay sürenin yetmemesi halinde 1 ay ek süre verilebileceği ve bu işler yapılmadığı takdirde ihale tek taraflı fesh edilecektir.

9-      İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

10-  İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

11-  Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde
görülebileceği ve 100,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 05.04.2017

 

DÜKKÂN (RESTAURANT VE KAFETERYA)
YERİNİN

                                                                                                               KDV HARİÇ

                                                                                                                                                                                                                                              AYLIK MUHAMMEN   10 YIL ÜZERİNDEN 

MEVKİİSİ             CİNSİ    PAFTA  ADA  
PARSEL  M2 MİKTARI    KİRA BEDELİ              GEÇİCİ TEMİNATI

İmran Mahallesi        Dükkan    5      
47          15          450 M2          1.500,00 TL          5.400,00 TL

Atatürk Bulvarı         Kafeterya  (1.Kat No:15-666/2441 arsa paylı dükkan) Belediye Karşısı

 

 

 

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
PAPATYA

PAPATYA

GÖSTERİMDEKİ PROGRAM

KOMEDİ - DRAM

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 GELECEK PROGRAM

YENİ YIL TEHLİKEDE

KOMEDİ -AİLE

05 OCAK 2018

19 OCAK AYI KARDEŞLER SİRKTE CURCUNA

26 OCAK BOBİ DİKENLERİN GÜCÜ ADINA

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU