2017 Meclis Kararları

2017 yılına ait MECLİS KARARLARI

ÜRGÜP BELEDİYESİ  OCAK 2017 MECLİS KARARI

Karar Tarihi   : 06.01.2017

Karar No        :2017/01-05

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül
ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ali ŞAHİN, Ayhan ŞAHİN,
Tevfik ÖZ, Adnan UZ, Hilal ALTUNSOY, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ ve Nejla
AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.

Başkan 2017 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin
ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının
okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine
geçildi.

             Gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimleri için gizli oy pusula ve
zarflarının dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 11 oy alan Hüseyin ÖZ ve10’ar oy alan Ayhan ŞAHİN ile Hüsnü SUCU’nun Denetim Komisyonu olarak
seçildiklerine ekseriyetle, Oluşturulan denetim komisyonu üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı
ödenmesine oybirliği ile,

 Gündemin ikinci maddesinde yer alan Mevzi imar planı yapılması ile ilgili imar Komisyonu
Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,Mülkiyet Durumu: İmar konusu alanın; Ürgüp Aksalur Salur Mahallesi 562 Ada, 71 parselde 22.281,27 M2
miktarında ve aynı ada 150 parselde 38.829,77 M2 miktarında olmak üzere, herikisi de Aldo Bw Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı Tarla
vasfında taşınmazlar olduğu görülmüştür. 


           Kurum Görüşleri: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı(GES) Mevzi imar planı ile ilgili;

a-     T.C. Nevşehir valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün 25.11.2015 tarih ve17888905-230-04-02-25431
sayılı yazılarında; 71 nolu parselin tamamının, 150 nolu parselin ise 15321,20
M2 kısmının istenilen amaçla ( tarım dışı ) kullanımında sakınca olmadığına
dair görüş yazıları,

b-     T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün31.05.2016
tarih ve 81675414-045.99-368586 sayılı görüş yazıları,

c-     T.C. Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 30557802 –305.02 -
E.4989 sayılı yazısı ve ekli Teknik Rapor,

d-     T.C. Nevşehir valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün
16.09.2015 tarih ve 64515438/622.02-145sayılı yazısıve eki sakınca olmadığına dair rapor.

e-     T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğünün07.09.2015 tarih ve 96743921/(50.07.1.48)- 2351 sayılı sakınca olmadığına dair
görüş yazıları ile imar planı raporları okundu, paftalar incelendi,                   

      Emsal 0,10, Y en çok 6,5 metre (Tesisalanında yapılacak yapılar için geçerli olup güneş enerjisi panelleri projeye
ve komşu çekme ölçüleri dikkate alınarak yapılacağından emsale dâhil değildir)
Yapılan Yenilenebilir Enerji KaynaklarınaDayalı Üretim Tesis Alanı (GES) ile ilgili mevzi imar planında, kurum görüşleri ve ilgili mevzuatlara aykırı bir husus görülmemiştir.                                                          


            Görüş Ve Kanaat: İmar komisyonu olarak, Ürgüp Aksalur SalurMahallesi 562 Ada 71 ve 150 nolu parsellere ait ilgili kurum görüşleri dikkate
alınarak hazırlanmış olan, YenilenebilirEnerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) ile ilgili, Emsal 0,10
(Arazinin en çok % 10 una yapılaşma olabileceği, emsalin tesis alanındayapılacak ges için gerekli yapılar için geçerli olup güneş enerjisi panelleri
projeye ve komşu çekme ölçüleri dikkate alınarak yapılacağından emsale dâhildeğildir), Y en çok 6,5 metre (Yapılacak yapıların maksimum yüksekliği)  şeklindeki Mevzi imar planı ve plan notlarının;Karbondioksit emisyonu olmayan, çevreci bir tesis ile Bölgenin enerji
ihtiyacının karşılanması, atıl ve kullanılmayan tarımsal niteliği düşük alanındeğerlendirilmesi, işgücü istihdamı ve ekonomiye katkısı göz önüne alındığında
teklifin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. Denildiği anlaşılmakla ve komisyon raporunda da belirtildiği gibi,

İlçemiz Aksalur Salur Mahallesinde 562 Ada, 71 parselde yüzölçümü 22.281,27 m² miktarında ve aynı ada 150 parselde yer
alan 38.829,77 m² miktarında olmaküzere her ikisi de Aldo Bw Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına
Dayalı Üretim Tesis Alanı” (Güneş Enerji Santrali) yapılması için Mevzi İmarPlanı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği
şekli ile kabul edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi uyarıncaonaylandığına, onaylanan imar planlarının 1 ay süre ile ilan edilmesine oybirliği
ile,

           

Gündeme ilaveedilen Belediyemiz Zabıta Memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma
ücretleri hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizdegörev yapmakta olan Zabıta Memurlarına 24.12.2016 gün ve 29928 Mükerrer Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Bütçe Kanunu (K) cetvelinde belirtildiği şekilde aylıkbrüt 262,00 TL maktu ücret ödenmesinin kabul edildiğine ve söz konusu
ücretin 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olduğuna oybirliği ile,

 

Gündeme ilaveedilen Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca tam zamanlı ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan Veteriner Hekim Havva SÜLÜN, Ekonomist Faruk ÖZZENGİN ve Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN’ün sözleşmelerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren1 yıl süreyle yenilenmesine ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde belirtilen“Söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak
suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlüödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye
meclisi kararı ile belirlenir” hükmü ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali KontrolGenel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 325 Sayılı yazıları uyarınca tam zamanlı
sözleşmeli Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN’ün 2.650,00 TL aylık net ücretkarşılığında, Veteriner Hekim Havva SÜLÜN’ün 2.400,00 TL aylık net ücret
karşılığında ve Ekonomist Faruk ÖZZENGİN’in 1.800,00 TL aylık net ücret karşılığında,  çalıştırılmasına
ve bu sözleşmeli personellerimizin de Cumartesi günleri diğer işçiler gibi öğleye kadar mesaiye gelmesine (çalışmasına) oybirliği ile,

 

            Gündeme ilave edilen meclis üyesi Tevfik ÖZ’ün sözlü olarak belirttiği katılım payları ile ilgili hususunun
görüşülmesi neticesinde,   belediyemiz tarafından ilçemiz su
ile kanalizasyon şebekesi yenilenerek halkımızın istifadesine sunulması
nedeniyle Kanalizasyon harcamalarına katılma payının 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 87. Maddesi gereğince ve Su tesisleri harcamalarına katılma
payının aynı kanunun 88. Maddesi gereğince alındığı anlaşılmıştır.

             

Gündemdegörüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2017 yılı Şubat ayı toplantısının
03 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.30’da yapılmak üzere Ocak ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,Karar verildi.

 

Fahri YILDIZ                          Nurgül ESEN                                     Mustafa KILIÇ

Meclis Başkanı                    Kâtip                                                 Kâtip       


 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ ŞUBAT 2017 MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi   : 03.02.2017

Karar No        :2017/06

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, NurgülESEN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ali ŞAHİN, Ayhan ŞAHİN, Tevfik ÖZ, MusaBurak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.

Başkan 2017 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerinekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup
oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

           

            Gündemin birinci maddesinde yer alan İlçemiz İmran Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan mülkiyeti belediyemize ait
otel binasının ve arsasının kiraya verilmesi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,

Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz İmran Mahallesi Atatürk Bulvarında tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 parselde kayıtlı olan 6 katlı otel binası ve arsa vasıflı
taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun ilgili Maddeleri uyarınca 15 yıla kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına, ihale ile ilgili iş ve işlemlerin
yürütülmesinde belediye encümenin yetkili kılındığına mevcut üyelerin oyçokluğu ile,

 

             Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2017 yılı Mart ayı toplantısının 03 Mart 2017 Cuma günü saat 15.00’de
yapılmak üzere Şubat ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,   Karar  verildi.

 

 

Fahri YILDIZ                                     Nurgül ESEN                                     Mustafa KILIÇ

Meclis Başkanı                             Kâtip                                                    Kâtip       

 


 

 

ÜRGÜP BELEDİYESİ MART MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi   : 03.03.2017

Karar No        :2017/07 – 08

 

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

 

Belediye Başkan Vekili Hüsnü SUCU’nun başkanlığında, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can
YALÇIN, Süleyman ER, Ali ŞAHİN, Ayhan ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Adnan UZ, Hüseyin ÖZ,
Hilal ALTUNSOY ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.

Başkan 2017 yılı Mart ayı gündemsiz olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı.
Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündeme ilave edilen konuların
görüşülmesine geçildi.

           

            Gündeme ilave edilen İlçemiz İmran Mahallesi, Dağıstanlı Sokakta yer alan halk arasında Melek girmez sokak olarak bilinen
sokağın cephe sağlamlaştırma ve düzenleme projesinin uygulanıp uygulanamayacağı konusunun görüşülüp oylanması neticesinde,

            İlçemiz İmran Mahallesi, Dağıstanlı Sokakta yer alan halk arasında Melek girmez sokak olarak bilinen sokağın cephe sağlamlaştırma ve
düzenleme projesinin uygun olduğuna ve sokağın cephe sağlamlaştırma ve düzenleme projesinin uygulanmasına
mevcut üyelerin oybirliği ile,

 

            Gündeme ilave edilen İlçemiz Yunak ve Dereler Mahallelerinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemiz hissesi
bulunan taşınmazların Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satılıp satılamayacağı hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

            İlçemiz Yunak Mahallesinde tapuda 99 pafta, 171 ada, 16 parselde bulunan 199,97 m² miktarındaki arsanın Koruma Amaçlı İmar Planında kullanım amacının ticaret olarak değiştirilerek satış işleminin tekrar görüşülmesine mevcut üyelerin oybirliği ile,

            İlçemiz Dereler Mahallesinde tapuda 52 pafta, 1 ada, 142 parselde bulunan 363,53 m² miktarındaki arsada yer alan 4,44 m²
miktarındaki belediyemiz hissesinin satılmasına mevcut üyelerin oybirliği ile, 

           İlçemiz Dereler Mahallesinde tapuda 52 pafta, 1 ada, 144 parselde bulunan 211,49 m² miktarındaki arsada yer alan 4,57 m² miktarındaki belediyemiz
hissesinin satılmasına mevcut üyelerin oybirliği ile,

            Satışı yapılacak olan arsaların satışları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde belediye encümenin yetkili
kılındığına mevcut üyelerin oybirliği ile,

             Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2017 yılı Nisan ayı toplantısının 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 15.00’de
yapılmak üzere Mart ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile, Karar verildi.

 

Hsnü SUCU                                      Nurgül ESEN                                     Hüseyin ÖZ
Başkan V.                                  Kâtip                                                    Kâtip       

 


 

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
Yarım Kalan

YARIM KALAN

 

 Romantik bir aşk filmi

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU