2016 Meclis Kararları

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 04.12.2015
Karar No : 2015/53 – 56

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Adnan UZ, Hilal ALTUNSOY, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan İmar Komisyonu üyesi Bekir USLU’nun meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle İmar Komisyonu üye seçimi yapılması ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
İmar Komisyonu üyesi Bekir USLU’nun meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan İmar Komisyonu üyeliği seçimi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Hilal ALTUNSOY’un İmar Komisyonu üyesi olarak seçildiğine oybirliği ile,
Gündemin ikinci maddesinde yer alan belediyemiz memurlarına verilecek Sosyal Denge Tazminatı hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalışan personellerimize 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunun 32. Maddesi uyarınca Sosyal Denge Tazminatı verilmesine, söz konusu tazminatın ödenmesi ile ilgili belediyemizin bağlı bulunduğu sendika ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanının yetkili kılındığına oybirliği ile,
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan İlçemiz genelinde devam eden kanalizasyon çalışmaları ve kanalizasyon projelerindeki değişiklikler ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüp (NEVŞEHİR) Kanalizasyon Şebeke İnşaatı yapım işi İller Bankası Anonim Şirketi tarafından ihalesi yapılarak 09.10.2014 tarihinde Tek – İmaş Mak. A.Ş ve Kms Proje İnş. Ltd. Şti. iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Tek – İmaş Mak. A.Ş ve Kms Proje İnş. Ltd. Şti. iş ortaklığı yüklenimi altında yapımı devam etmekte olan Ürgüp (NEVŞEHİR) Kanalizasyon Şebeke İnşaatı yapım işi kapsamında bulunan 2. Kademe olarak görülen hatların, 1. Kademeye alınarak geri dolgu olarak imalatlarının tamamlanması, Ürgüp eski yerleşim alanlarında tarihi ve tescilli binaların bulunması, yol altlarında mağara ve otel odalarının bulunması, sokakların darlığı ve mevcut alt yapı tesislerinin yoğunluğu nedeni ile Ürgüp (NEVŞEHİR) Kanalizasyon Şebeke İnşaatı kapsamında yapılması mümkün olmayan hatların iptali ve İlçemiz imar ve yapılaşma koşulları altında ihtiyaç duyulan alanların projelendirilerek imalatlarının yapılması için gerekli olan plan proje tadilatları ile benzeri iş kalemlerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yaptırılmasında Belediye Başkanına yetki verilmesine ekseriyetle,
Gündeme ilave edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Otoparkın Belediyemizce çalıştırılması ve giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz İmran Mahallesi Güllüce Caddesi Turgut Özal İş Merkezi Alt Katında bulunan Kapalı Otopark Yerinin 01.01.2016 tarihinden itibaren belediyemiz Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde belediyemizce işletilmesinin (çalıştırılmasının) uygun olduğuna ve kapalı otoparka giriş çıkış yapan araçlar için fiyat tarifesinin aşağıda belirtildiği şekilde belirlendiğine ekseriyetle,
KAPALI OTOPARK FİYAT TARİFESİ
GÜNLÜK FİYATLAR AYLIK ABONE FİYATLARI
MOTORSİKLET 1,00 TL TAKSİ 70,00 TL
TAKSİ 3,00 TL MİNİBÜS 100,00 TL
MİNİBÜS 5,00 TL KAMYONET 110,00 TL
KAMYONET 8,00 TL KAMYON – OTOBÜS 150,00 TL
KAMYON – OTOBÜS 15,00 TL
Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2016 yılı Ocak ayı toplantısının 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Aralık ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 05.02.2016
Karar No : 2016/05-10

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Adnan UZ, Tevfik ÖZ, Hilal ALTUNSOY, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2016 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan üstyapı için kredi kullanılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizde belediyemizce yapılmakta olan altyapı çalışmaları nedeni ile bozulan yol ve kaldırımların yapımında (Yol, Kaldırım İnşaatı, Kilitli Parke Taşı, Asfalt, Yağmur Olukları vb.) ve üstyapı imalatlarının yapılmasında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den 18.000.000,00 TL (ONSEKİZMİLYON) ye kadar kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan her hangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, belediyemizin her türlü gelir, hak ve Alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya Belediye Başkanı Fahri YILDIZ’ın yetkili kılındığına oybirliği ile,

Gündemin ikinci maddesinde yer alan ilçemizde yapılmakta olan altyapı çalışmaları ve yapılacak olan üstyapı çalışmaları nedeniyle sökülecek olan eski kilitli parke taşlarının tasfiyesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasına müteakip üstyapı çalışmaları kapsamında imar yollarında yapılacak olan yenileme, onarım ve asfalt çalışmalarında sökülecek olan kullanılmış eski kilitli parke taşlarının ihtiyacımızdan fazlasının ilçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Köy Muhtarlıklarına ücretsiz olarak verilmesine, vatandaşlardan talep olması halinde yüklemesi belediyemizden nakliyesi kendilerine ait olmak kaydıyla Traktör Kepçesi 25,00 TL olarak belirlendiğine oybirliği ile,

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Ortahisar Belediyesinin Tahsis Talebi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 2015/44 sayılı kararı ile Ürgüp İlçesi, Ayvalı Köyü Aktepe mevkiinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait 3448 nolu parselde yer alan 6000 m² miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın 4000 m²’lik kısmına Güneş Enerjisi Paneli Tesisi kurmak amacı ile 10 (on) yıl süre ile Ortahisar Belediye Başkanlığına tahsis edilmişti. Belediyemize müracaat eden Ortahisar Belediye Başkanlığı Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüş vermemesi nedeni ile Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 2015/44 sayılı kararı ve 14.10.2015 tarihinde yapılan Ayvalı Köyü 3448 parselde yer alan taşınmaz ile ilgili tahsis protokolünün iptal edilmesine,

İlçemiz Bahçeli Köyü Saybaşı Mekiinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 4662 nolu parselde bulunan 13.450 M2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın 4000 m²’lik kısmına Güneş Enerjisi Paneli Tesisi kurmak amacı ile 10 (on) yıl müddetle Ortahisar Belediye Başkanlığına amacı dışında kullanılmamak şartı ile tahsis edilmesine, kullanış amacının değiştirilmesi (amacı dışında kullanılması) tespiti halinde tahsisin iptaline, tahsis işlemleri ve tahsis ile ilgili protokolün hazırlanması ve tahsis bedelinin belirlenmesi hususunda belediyemiz encümeninin yetkili kılındığına oybirliği ile,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan ilçemiz Evka Mahallesinde Sokak ismi verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Evka Mahallesinde yer alan Afet Acil Durum Başkanlığı tarafından yaptırılan Karain Köyü 126 Adet Tarım Köy Afet Konutu yapımı amacıyla Bakanlık tarafından yaptırılan imar planı sonucunda yeni oluşan imar parsellerine yüklenici firma tarafından Belediyemizden Yapı Ruhsatı talep edilmektedir. Yapı Ruhsatı istenilen blokların bulunduğu cadde ve iki sokağın ismi olmadığından, Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendi gereğince ekli krokide belirtilen ilçemiz Evka Mahallesinde Karain Toki Konutlarını Aksalur yolu üzerinden bağlantısını sağlayan caddeye 38. Cadde, paralelinde yer alan sokağa 429. Sokak ve dik kesen sokağa da 428. Sokak olarak ekli krokide de belirtildiği şekilde cadde ve sokak isimlerinin verildiğine oybirliği ile,

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Moğolistan’ın Khenti Vilayetine bağlı Bayan – Adarga kenti ile kardeş şehir olunması ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizin Moğolistan’ın Khentii Vilayeti’nin Bayan – Adarga kenti ile başta turizm alanında olmak üzere eğitim ve kültürel alanlarda işbirliği yapmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve her iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kardeş şehir olunmasının kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündeme ilave edilen belediyemiz İlan Reklam Yönetmeliği ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizde uygulanmak üzere hazırlanacak olan İlan Reklam Yönetmeliği için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılarak ilan reklam yönetmeliğinin hazırlanması amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 1 memur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 1 Memur, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından 1 Memur, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığından 1 memur, Ürgüp Tanıtma Vakfından (ÜRTAV) 1 kişi, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinden (KAPTİD) 1 görevli, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) 1 görevli, Belediyemiz Meclis Üyeleri Ali ŞAHİN, Hilal ALTUNSOY, Nejla AÇIKGÖZ ve Belediyemiz Zabıta Müdürü Yusuf ÇİĞDEM’den olmak üzere 11 kişilik komisyon oluşturulduğuna ve komisyondan gelecek rapor doğrultusunda tekrar görüşülmesine oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2016 yılı Mart ayı toplantısının 04 Mart 2016 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Şubat ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 

 


 

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/11-13

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Adnan UZ, Tevfik ÖZ, Hilal ALTUNSOY, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2016 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan Ortahisar Belediyesinin Tahsis Talebi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararı ile İlçemiz Bahçeli Köyü Saybaşı Mekiinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 4662 nolu parselde bulunan 13.450 m² miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın 4000 m²’lik kısmına Güneş Enerjisi Paneli Tesisi kurmak amacı ile 10 (on) yıl müddetle Ortahisar Belediye Başkanlığına tahsis edilmişti. Ancak Belediyemize müracaat eden Ortahisar Belediye Başkanlığı, söz konusu taşınmazın 4000 m²’lik kısmının yetersiz kaldığı ve taşınmazın tamamının tahsisini talep ettiğinden Belediyemiz Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararın iptal edildiğine,
İlçemiz Bahçeli Köyü Saybaşı Mekiinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 4662 nolu parselde bulunan 13.450 m² miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın tamamının Güneş Enerjisi Paneli Tesisi kurmak amacı ile aylık 2,00 TL bedelle 10 (on) yıl müddetle, 10 (On) yıllık ücretin peşin olarak ödenmesi kaydıyla ve amacı dışında kullanılmamak şartı ile Ortahisar Belediye Başkanlığı adına tahsis edildiğine, kullanış amacının değiştirilmesi (amacı dışında kullanılması) halinde tahsisin iptaline, tahsisle ilgili hazırlanacak protokolün imzalanmasında Belediye Başkanının yetkili kılındığına oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen Kadro iptal ve ihdası ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemizce ihtiyaç duyulan 1 adet ekonomistin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere alınabilmesi için 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikle belirlenen belediyemiz memur norm kadro cetvelinde teknik Hizmetler sınıfındaki 11 – 1 derece ve kademede bulunan Ölçü Ayar Memuru kadrosunun kaldırılarak (iptal edilerek) yerine yine Teknik Hizmetler Sınıfında 9 – 1 derece ve kademelik Ekonomist kadrosunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 17. Maddesinin (l) fıkrası uyarınca ihdas edilmesine oybirliği ile
Gündeme ilave edilen sözleşmeli personel alınması ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan bir adet Ekonomist’in 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca 9 derecelik ekonomist kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2016 tarih ve 82 Sayılı Genelgeleri uyarınca tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan Ekonomist’in 31 Aralık 2016 tarihine kadar 1.647,19 TL aylık net taban ücret karşılığında çalıştırılmasına, 31 Aralık 2016 tarihinden sonra konunun belediyemiz meclisinde tekrar görüşülmesine ve sözleşmeli personelin de Cumartesi günleri diğer işçiler gibi öğleye kadar mesaiye gelmesine (çalışmasına) oybirliği ile,
Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2016 yılı Nisan ayı toplantısının 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Mart ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


 

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
Yarım Kalan

YARIM KALAN

 

 Romantik bir aşk filmi

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU