Ürgüp Belediyesi Meclis Kararları

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 06.01.2015
Karar No : 2015/01-09

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Kemal Erkan ÜNAL, Tevfik ÖZ, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonu seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanarak tasnifi neticesinde, 14’ er oy alan Nurgül ESEN, Ayhan ŞAHİN, Mustafa KILIÇ, Hüseyin ÖZ ve Ahmet ÖZTÜRK’ün Denetim Komisyonu olarak seçildiklerine mevcut üyelerin oybirliği ile oluşturulan denetim komisyonu üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile,

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Kanalizasyon hattı proje tadilatı hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Kanalizasyon şebekesi inşaat işi kapsamında İller Bankası A.Ş. Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yapılan 25.06.2012 onay tarihli Ürgüp Kanalizasyon Şebekesi Projesi İller Bankası Altyapı Uygulama Yönetmeliğine göre bodrum katların kanalizasyon bağlantısı yapılmayacak şekilde projelendirilmiştir. İlçemiz Mahallelerinde bilindiği üzere eskiden beri birçok bodrum katı kullanılmakta olduğundan kanalizasyon bağlantıları yapılırken vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 25.06.2012 onay tarihli projenin, söz konusu bodrum ve mevcut projeye göre sorun olabilecek benzer kanalizasyon bağlantılarının yapılabileceği şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca projenin yapıldığı tarihte yapılaşmaların bulunmadığı alanlar ihale kapsamı dışında değerlendirilerek 2. kademe olarak belirlenmiştir. Proje yapım tarihinden şu ana kadar konut yapımı devam ettiğinden yeni yapılan konutların da mevcut projeye 1. kademe olarak dahil edilerek kanalizasyon hatlarının yapılması gerekmektedir. Söz konusu proje tadilatının yapılarak 2. kademede bulunan hatların 1. kademeye aktarılmasına oybirliği ile,

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Çöp transferi için çekici ve dorse alımı hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği tarafından Nevşehir de yaptırılan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisinin işletmeye açılmasını müteakip ilçemiz katı atıkları söz konusu tesise taşınması gerektiğinden ve çöplerin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine taşınması için ihtiyaç duyulan 1 adet çekici ve 2 adet dorsenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesinin (b) Fıkrası uyarınca ikinci el veya sıfır (yeni) olarak satın alınmasına (temin edilmesine) oybirliği ile,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan İmar planı tadilatı yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz 370 Evler Mahallesinde 23. Cadde üzerinde yer alan güzergahta bulunan 1240 ada, 11 nolu parselde kayıtlı taşınmazı ticarethane (Yapı Ruhsatı ve İşletme Ruhsatı) olarak kullanmak istenildiğinden söz konusu 1240 ada, 11 nolu parselin onaylı imar planında kullanım amacının konut olduğu bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. maddesine istinaden (1) Cephe aldığı 23. Caddenin yol boyu ticaret olarak plan tadilatı yapılması hususunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,

Gündemin beşinci maddesinde yer alan Mezarlık alanı 1200-1201 adalarla ilgili plan tadilatı yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Karaözü-I Mahallesinde tapuda eski 1200 ada (yeni 1321) – eski 1201 (yeni 1322) nolu adalar onaylı imar planı içerisinde “Konut Alanı”nda yer almaktadır. Belediye Meclisi’nin 01.08.2014 gün ve 2014/53 sayılı kararı ile Teknik Rapora istinaden 04.10.2005 gün ve 2005/1 sayılı kararının iptal edilip edilmeyeceği ve plan tadilatı yapılması konusunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Hayvan Barınağı Yaptırılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Çökek Köyü Yarımdam Mevkiinde 15 pafta, 2248 nolu parselde yer alan 10.343,00 m² miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın mülkiyeti belediyemize ait olup, belediyemiz tarafından “Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi” yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile,

Gündemin yedinci maddesinde yer alan Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin yenilenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca tam zamanlı ve sözleşmeli olarak çalışmakta olan Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN’ün sözleşmesinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yenilenmesine ve 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde belirtilen “Söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararı ile belirlenir” hükmü ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 11868 Sayılı Genelgeleri uyarınca tam zamanlı sözleşmeli Yapı Denetim Teknikeri Ziya SÜLÜN’ün 2.000,00 TL aylık net ücret karşılığında, tam zamanlı sözleşmeli teknikerlere %56 oranında ek ödeme yapılmasına ve bu sözleşmeli personelimizin de Cumartesi günleri diğer işçiler gibi öğleye kadar mesaiye gelmesine (çalışmasına) oybirliği ile,

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan Belediyemiz Zabıta Memurlarına verilecek olan maktu fazla çalışma ücretleri hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memurlarına 26.12.2014 gün ve 29217 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bütçe Kanunu (K) cetvelinde belirtildiği şekilde aylık brüt 233,00 TL maktu ücret ödenmesinin kabul edildiğine ve söz konusu ücretin 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olduğuna oybirliği ile,

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan Belediye Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptal edilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz meclisinin 06.08.2010 tarih ve 2010/43 sayılı kararı ile onaylanan Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 15.06.2011 tarih ve 27965 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik gereğince belediyemiz Sicil Amirleri Yönetmeliğinin iptal edilmesine (Yürürlükten kaldırılmasına) oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Şubat ayı toplantısının 06 Şubat 2015 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Ocak ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 

 


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 06.02.2015
Karar No : 2015/10-12

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Kemal Erkan ÜNAL, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan ilçemiz 370 Evler Mahallesi 23. Caddenin yol boyu ticaret olarak plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz 370 Evler Mahallesinde 23. Cadde üzerinde yer alan güzergâhta bulunan 1240 ada, 11 nolu parselde kayıtlı taşınmazı ticarethane (Yapı Ruhsatı ve İşletme Ruhsatı) olarak kullanmak istenildiğinden söz konusu 1240 ada, 11 nolu parselin onaylı imar planında kullanım amacının konut olduğu bu sebeple Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. maddesine istinaden (1) Cephe aldığı ilçemiz 370 Evler Mahallesi 23. Caddenin “ana cadde üzerinde ticari kullanım plan notunun” belediye meclisince karara bağlanması talebini içeren ilgili talep dilekçesi okundu, komisyon üyeleri olarak söz konusu cadde yerinde görülerek incelendi. Yapılan gözlemlemede söz konusu cadde ve çevresinin yeni yapılaşma alanı olduğu görülmüş olup Mevzuatlar ve yerinde yapılan gözlemler doğrultusunda komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde;
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. Maddesi 3/a fıkrası “ Konut alanı: Yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetler verilebilir. Binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekânla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık depolama veya ruhsata tabi bina yapılmaksızın bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dâhil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve katlı otopark yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir.”
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 3. Fıkrası “ Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idarece uygun görülen yol güzergâhlarında, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Şeklindedir.
Yukarda belirtilen maddelerin; yoğunluğu yüksek caddelerdeki mevcut binalarımı kapsadığı yoksa yeni gelişmekte olan alanlardaki boş parsellere verilecek inşaat ruhsatlarında uygulanıp uygulanamayacağı ayrıca 23. Caddenin hali hazırda çevresi ile birlikte yeni yapılaşma alanı olduğu, İlgili talebin ise inşaatı yapılmayan parsellerle ilgili olması göz önünde bulundurulduğunda;
İlgili talebin “konut altı ticaret alanı” şeklinde imar planı tadilatı şeklinde mi yoksa sadece meclis kararı ile “ana cadde üzerinde ticari kullanım” ilanı ile boş parsellerin zemin katına (Ticaret) dükkân olarak inşaat ruhsatı verilip verilemeyeceği hususunda mevzuat açısından tereddüde düşülmüştür.
Tereddüdün giderilmesi yanlış bir uygulama yapılmaması açısından Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görüş alındıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesinin komisyonumuzca uygun olacağı şeklinde karar verildiğinden ilçemiz 370 Evler Mahallesi 23. Caddenin yol boyu ticaret olarak plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile (konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınmasına) kabul edildiğine oybirliği ile,


Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediye meclisimizce 04.10.2005 tarihinde 1321 ada (eski no:1200 ada) ve 1322 adanın (eski no:1201 ada) (Söz konusu alanda İlk yapılan 18. Madde parselasyon uygulamasının mahkemece iptal edilmesini müteakip yeniden yapılan 18. Madde parselasyon uygulaması sonucunda, söz konusu adalar aynı olup sadece ada numaraları değişmiştir.) mezarlık alanı (ağaçlandırılacak alan) olarak imar planı tadilatı yönünde karar alarak, plan tadilatının onaylanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderildiği, tadilat onaylama sürecinde 648 Sayılı K.H.K ile plan onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesini müteakip söz konusu tadilat dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tadilat planının onaylanabilmesi için mal sahiplerinin muvafakatını talep etmiş olduğu ancak ilgili kişilerce belediyeye dilekçe ile plan tadilatına muvafakat etmediklerini, söz konusu ada ve parsellerin konut arsası olarak kalması yönündeki taleplerinin bulunduğu Fen İşleri Raporu ve ilgililerin dilekçelerinden anlaşılmaktadır.
1321 ve 1322 adaların konumu ve adalarda bulunan konut parselleri yerine incelendi. Gözlem ve İnceleme neticesinde;
a-) 1321 ada üzerinde 7 (yedi) adet konut parselinin mevcut bulunduğu, Parsellerde yapılan incelemede 1321 adadaki parsellerin hiçbirisinde mezar bulunmadığı tespit edilmiştir.
b-) 1322 ada üzerinde 7 (Yedi) adet konut parselinin bulunduğu, Parsellerde yapılan incelemede 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde mezarların mevcut olduğu, 1, 6 ve 7 nolu parsellerde mezar bulunmadığı tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili komisyonumuzca yapılan görüşmeler neticesinde;
1-) 1322 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerdeki “mezarların yasal mevzuat çerçevesinde boşaltılabilmesi halinde” söz konusu 4 adet parsele imar durumunun ve inşaat ruhsatının verilmesinin uygun olacağına,
2-) 1322 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu mezarlık olan 4 (Dört) adet parselin sahipleri ile görüşülerek parsellerin belediye adına mezarlık olarak kullanılmak üzere rıza en hibe veya belediye imkânları doğrultusunda bedeli mukabilinde alınmasının uygun olacağına,
3-) 1321 adadaki parsellerin tamamı (Yedi adet parsel) ile 1322 ada 1,6 ve 7 nolu parsellere (Üç adet parsel) inşaat yapılmasına engel bir durumun olmadığına,
4-) Arsa sahiplerinin mezarlık alanına dönüştürülmesine ilişkin muvafakatları bulunmadığından Belediyemiz meclisince 04.10.2005 tarih ve 2005/1 nolu kararının (b) fıkrasının iptal edilmesinin uygun olacağına denildiğinden ilçemiz mezarlık alanı eski 1200-1201, yeni 1321 – 1322 adalarla ilgili plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile (1. 2. 3. ve 4. Maddelerin ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde her dört maddenin de) kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan ilçemiz Aksalur Salur Mahallesinde şartlı bağış hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemize 19.01.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ederek ilçemiz Aksalur Salur Mahallesi Yazı Mevkiinde tapuda K34d06d pafta, 450 ada, 127 nolu parselde kayıtlı bulunan 1794 M2 miktarındaki taşınmazı belediyemize bağışlama talebinde bulunan Ali KARAKUZU mirasçıları Mahmut KARAKUZU, Mehmet KARAKUZU, Şerife BİRCAN ve Zeynep KILINÇ’ın kendilerine 12 kişilik aile mezarlığı yeri ayrılmak şartı ve vatandaşlardan mezarlık yeri ücreti alınmaması kaydıyla ilçemiz Aksalur Salur Mahallesi Yazı Mevkiinde tapuda K34d06d pafta, 450 ada, 127 nolu parselde kayıtlı bulunan 1794 M2 miktarındaki taşınmazın dilekçede belirtildiği şekilde (mezar alanından vatandaşlardan mezarlık ücreti alınmaması ve arsa sahiplerine 12 kişilik mezar yerinin ücretsiz olarak tahsis edilmesi) şartlı bağış olarak kabul edildiğine, taşınmaz ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında belediyemiz encümeninin yetkili kılındığına oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Mart ayı toplantısının 06 Mart 2015 Cuma günü saat 14.00’de yapılmak üzere Şubat ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 

 


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 06.03.2015
Karar No : 2015/13-23

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Süleyman ER, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan Milletvekili seçimleri nedeni ile belediyemiz meclisindeki görevinden ayrılan Kemal Erkan ÜNAL’a plaket verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Milletvekili seçimleri nedeni ile belediyemiz meclisindeki görevinden ayrılan Kemal Erkan ÜNAL’a belediyemize yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı plaket verilmesinin kabul edildiğine oybirliği ile,
Gündemin ikinci maddesinde yer alan Tarihi Kentler Birliğine yedek Üye Seçilmesi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz meclis üyesi Kemal Erkan ÜNAL’ın istifa etmesi ile eksilen Tarihi Kentler Birliği yedek üyeliğine belediyemiz meclisine yeni katılan Adnan UZ’un yedek üye olarak seçildiğine oybirliği ile,
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Sağlıklı Kentler Birliğine yedek Üye Seçilmesi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz meclis üyesi Kemal Erkan ÜNAL’ın istifa etmesi ile eksilen Sağlıklı Kentler Birliği yedek üyeliğine belediyemiz meclisine yeni katılan Adnan UZ’un yedek üye olarak seçildiğine oybirliği ile,
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Türkiye Belediyeler Birliğine asıl üye seçilmesi ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz meclis üyesi Kemal Erkan ÜNAL’ın istifa etmesi ile eksilen Türkiye Belediyeler Birliği asıl üyeliği için yapılan açık oylama sonucunda belediyemiz meclisine yeni katılan Adnan UZ’un 7 oy, Süleyman ER’in ise 8 oy aldığı anlaşılmakla, 8 oy alan Süleyman ER’in Türkiye Belediyeler Birliğine asıl olarak seçildiğine ekseriyetle,
Gündemin beşinci maddesinde yer alan belediyemizin de hissesi bulunan (2 adet parselde) taşınmazların Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca yapılacak olan Satış ihalesine katılmak üzere belediyemiz Avukatına Yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2012/2 Satış sayılı açık artırma satış ilanında belirtilen belediyemizin de hissedarı bulunduğu ilçemiz Şadıkayası Mahallesi Taşlık Mevkiinde 940 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın ve Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2013/16 Satış sayılı açık artırma satış ilanında belirtilen belediyemizin de hissedarı bulunduğu ilçemiz Şadıkayası Mahallesi Taşlık Mevkiinde 940 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca satışı yapılacağından, söz konusu yapılacak olan ihalelerde belediyemiz adına katılmak üzere Belediyemiz Avukatı Hasan Hüseyin UYANIK’ın yetkili kılındığına, ancak arsa için sürülecek olan en yüksek peyin belirlenmesi için çalışma yapılarak, hazırlanacak olan çalışma neticesinde karar alınmak üzere ikinci oturumda görüşülmek üzere konunun ertelendiğine ve ikinci oturumunun 10 Mart 2015 tarihinde saat 16.00 da yapılmasına oybirliği ile,
Gündemin altıncı maddesinde yer alan Banka Kredisi Alınması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizin devam eden altyapı hizmeti, Kanalizasyon inşaatı işinin biten yerlerinden başlanarak bozulan yolların ve diğer hizmetlerin yapılabilmesi için belediye kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle belediyemizce ihtiyaç duyulan 3.000.000,00 TL anapara ve tahakkuk edecek olan faizleri ile birlikte en uygun şartlarda kredi verecek bankadan, banka kredisi kullanılmasının uygun olduğuna ve kredi ilgili iş ve işlemler için belediye başkanının yetkili kılındığına ekseriyetle,


Gündemin yedinci maddesinde yer alan Yurtdışına araç görevlendirilmesi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüplüler Derneği tarafından Nisan ayı içerisinde yapılması düşünülen Yunanistan gezisi için, Yunanistan ın başta Larissa ve Prokopi kentlerinde olmak üzere ilçemizden mübadele sonucu göç etmiş Yunanlı vatandaşlarla karşılıklı kültür alışverişinde bulunmak, ilişkileri artırmak ve kurulacak ilişkilerle ilçemiz turizmine katkıda bulunmak amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek olan Ürgüplüler Derneği adına, belediyemize ait 50 UR 156 plaka nolu aracın, araç ve şoförünün tüm giderleri Ürgüplüler Derneğine ait olmak kaydıyla görevlendirildiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen Fahri hemşerilik beratı verilmesi ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz ve ilçemiz gençlerinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ilçemize okul yaptıracak olan hayırsever vatandaşımız Selçuk ERTÜRK’e 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( r ) fıkrası uyarınca ilçemiz fahri hemşerilik beratı verilmesinin kabul edildiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen Güneş enerjisi santrali ile ilgili mevzii imar planı yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Aksalur Salur Mahallesinde 631 Ada 62 parsel ve 634 Ada 108, 117 numaralı parsellerde enerji üretim alanı (güneş enerjisi) kurma çalışmaları için, belirtilen parsellerde Mevzi İmar planı yapılması hususunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen İlave + Revizyon İmar Planı için kamu yararı kararı alınması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüp İlçesi genelinde 1/25000 ölçekli ilave çevre düzeni nazım imar planı, 1/5000 ölçekli ilave + revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. maddesinin (d) bendi uyarınca 27.01.2015 tarihinde toplanan Toprak Koruma Kurulu tarafından tarım dışına çıkartılması uygun bulunan Fen İşleri Müdürlüğümüzün 05.03.2015 tarihli yazıları ekinde sunulan liste ve krokide belirtilen taşınmazların ilave + revizyon imar planı yapılması ile ilgili meclisimizce kamu yararı kararı alınmasını uygun olduğuna, valilik makamı oluru ile İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararı görüşü istenmesi ve ekli krokide belirtilen 186 hektarlık alanın imara açılmasının bir red oya karşılık on dört oyla kabul edildiğine,
Gündemin yedinci maddesinde bulunan ve son madde olarak görüşülmesi kabul edilen TOKİ konutlarının gezisi tüm üyelerin uygun görmesi ile toplantının kapatılmasına müteakip TOKİ alanına hareket edilmiştir.
Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, Mart ayı meclis toplantısının ikinci oturumunun 10 Mart 2015 tarihinde saat 16.00 da yapılmak üzere birinci oturumunun kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 10.03.2015
Karar No : 2015/24

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında, Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunu açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konunun görüşülmesine geçildi.
Gündem konusu belediyemizin de hissesi bulunan (2 adet parselde) taşınmazların Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca yapılacak olan Satış ihalesine katılmak pey sürmek üzere belediyemiz Avukatına Yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2012/2 Satış sayılı açık artırma satış ilanında belirtilen belediyemizin de hissedarı bulunduğu ilçemiz Şadıkayası Mahallesi Taşlık Mevkiinde 940 ada, 3 parselde bulunan taşınmazın ve yine Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2013/16 Satış sayılı açık artırma satış ilanında belirtilen belediyemizin de hissedarı bulunduğu ilçemiz Şadıkayası Mahallesi Taşlık Mevkiinde 940 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunca ihale suretiyle satışı yapılacağından, söz konusu yapılacak olan ihalelerde belediyemiz adına ihalelere katılmak için Belediyemiz Avukatı Hasan Hüseyin UYANIK’ın yetkili kılındığına, Satış ihalelerine Söz konusu parseller üzerinde hisseleri bulunan hissedarlar ile üçüncü kişilerin girmeleri halinde Belediyemiz Avukatının Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2012/2 satış kararında, 940 ada, 3 parsel için belirlemiş olduğu satış kıymet değeri (satış bedeli) olan 1.383.100,00 TL’nin bir buçuk katı üzerine kadar pey sürmek (2.074.650,00 TL’ye kadar) yine Ürgüp Sulh Mahkemesi Satış Memurluğunun 2013/16 satış kararı ile 940 ada, 5 nolu parsel için belirlemiş olduğu satış kıymet bedeli (satış bedeli) olan 708.640,00 TL’nin bir buçuk katı üzerine kadar (1.062.960,0 TL’ye kadar) pey sürmek üzere ve satışın birinci ihalesinde kesinleşmemesi halinde ikinci ve üçüncü satış ihalelerine de belediyemiz adına katılmak üzere Belediyemiz Avukatı Hasan Hüseyin UYANIK’ın yetkili kılındığına, satış ihalelerine her hangi bir katılımın (diğer hisseder veya üçüncü kişilerin ihaleye girmemesi) olmaması halinde belediyemizin de ihaleye katılmamasının uygun görüldüğüne oybirliği ile,
Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Nisan ayı toplantısının 03 Nisan 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Mart ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 03.04.2015
Karar No : 2015/25-33

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye Başkanı Vekili Hüsnü SUCU’nun başkanlığında üyelerden Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin tam iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla bir önceki meclis zaptının okunup, yapılan değişiklikle oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan iki adet encümen üyesi seçimlerine geçildi. İki adet encümen üyesi seçimleri için gizli oy pusula ve zarflarının dağıtılıp, toplanıp tasnifi neticesinde, Ali ŞAHİN’in 7 oy, Adnan AYDIN’ın 7 oy, Hüsnü SUCU’nun 8 oy, Mehmet Can YALÇIN’ın 8 oy aldıkları görülmüş olup, yapılan gizli oylamalardan da anlaşılacağı üzere 8’er oy alan Hüsnü SUCU ve Mehmet Can YALÇIN’ın encümen üyesi olarak seçildiklerine ekseriyetle ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesinde belirtilen encümen hakkı huzurlarının ödenmesine,
Gündemin ikinci maddesinde yer alan plan ve bütçe komisyonuna üye seçimlerinin yapılan açık oylama neticesinde, Adnan AYDIN, Ali ŞAHİN ve Tevfik ÖZ’ün Plan ve Bütçe Komisyonu olarak seçildiklerine 2 red oya karşılık 13 kabul oyla kabul edildiğine ekseriyetle,
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan İmar Komisyonu seçimi için yapılan açık oylama neticesinde, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER ve Bekir USLU’nun İmar Komisyonu olarak seçildiklerine, 2 red oya karşılık 13 kabul oyla seçildiklerine ekseriyetle, oluşturulan ihtisas komisyonlarına Meclis Başkan ve üyelerine komisyona katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Kanunun 39. Maddesinde belirtilen Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının tavan olan üçte biri tutarı kadar huzur hakkı ödenmesine,
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Belediye Başkanının 2014 yılı faaliyet raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan Belediye Başkanının 2014 yılı faaliyet raporunun 6 red oya karşılık 9 kabul oyla kabul edildiğine ekseriyetle,
Gündemin beşinci maddesinde yer alan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi neticesinde,
Üyelere önceden dağıtılan Belediyemiz 2014 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunarak belediyemiz meclisinin görüşüne sunulmuş ve üzerinde gerekli görüşmelerin yapılarak tamamlandığına,

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Arıtma Yeri Mevzi imar planı yapılması ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Çökek Köyü Yarımdan Mevkiinde 1390 nolu (9200 M2) ve 2248 nolu (10343 M2) taşınmazlar belediyemiz adına kayıtlı parsellerin bulunduğu alana arıtma tesisi ve gerekli görülen diğer belediye hizmet tesisleri yapılması için Mevzi İmar Planı yapılması hususunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,
Gündemin yedinci maddesinde yer alan Hizmet Alımı Statüsü Kapsamında 36 Ay Süreli İşçi Çalıştırılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz bünyesinde çeşitli işlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan işçilerin hizmet alımı şeklinde belediyemiz hizmetlerinin aksamadan düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 4734 Sayılı İhale Kanunu ilgili yönetmelikleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi uyarınca Temizlik İşleri, Park Bahçe İşleri, Su ve Kanalizasyon işlerinin hizmet alımı usulü ile 36 aya kadar yapılmasına oybirliği ile,

 

 

Gündeme ilave edilen Mazı Köyünde tarla satın alınması ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Mazı Köyü Bozbel Mevkiinde bulunan belediyemize ait 382 nolu ve 140 nolu su kuyularının bulunduğu parsellerin yanında bulunan ve 0 ada, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 3668, 139, 386 ve 141 nolu parsellerde yer alan taşınmazların mevcut su havzasının genişletilmesi ve tarımda kullanılan ilaçların içme suyumuza karışmasının önlenebilmesi için söz konusu taşınmazları belediyemiz imkânları dâhilinde satın alınmasına 7 red oya karşılık 8 kabul oyla kabul edildiğine ekseriyetle,
Gündeme ilave edilen İlçemizde yapılmakta olan Kanalizasyon ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Ürgüp (Nevşehir) Kanalizasyon Şebeke İnşaat işi İller Bankası A.Ş İhale Dairesi Başkanlığınca ihalesi yapılarak 09.10.2014 tarihinde Tek-İmaş İş Mak. ve Kms Proje İnş. Ltd. Şti. iş ortaklığı yüklenici ile sözleşme imzalanarak 23.10.214 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Kanalizasyon kesin projesi kapsamında yapılan saha çalışmaları ve yerinde incelemelerde:
Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran NUMANOĞLU Bulvarında 2235-2227-2226-2225-2224-2223-2222-2221-2220-2219-2218-2217 nolu bacaların mevcut kanalizasyon kotundan yüksekte olduğu ve bu bacaların yapılması durumunda mevcut kanalizasyon hizmetinden yararlanan vatandaşların mağdur olacağından dolayı bahsi geçen baca kotlarının yeniden değerlendirilerek inşaat işinin yapılmasına,
Fatih Mahallesi Mehmet Dinler Bulvarında 937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952 nolu baca güzergâhlarının mevcut yapılaşmanın kanalizasyon sistemine uymadığından yapılaşmaya uygun olan alana alınarak kotlarının değerlendirilmesi ile ilgili proje tadilatının yapılmasına,
Kavaklıönü Mahallesi Servet Sitesi sokaklarının alt yapı çalışmaları bitirilerek yol kaplamaları yapıldığından yapılan alt yapının sorunsuz çalışması ve yollarının kaplamalı olmasından dolayı Ürgüp (Nevşehir) Kanalizasyon Şebeke İnşaat işi kesin projesinde 1. kademede yapılması gereken 2341-2340-2339-2334-2333-2332-2338-2337-2331-2330-2329-2328-2327-2326-2325-2324-2322-2321-2320-2319-2318-2317 nolu bacaların iş kapsamından çıkarılmasının kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Mayıs ayı toplantısının 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Nisan ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


 

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 04.05.2015
Karar No : 2015/34 – 35


MECLİSİ TEŞKİL EDENLER
Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ ve Ahmet ÖZTÜRK oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla bir önceki meclis zaptının okunup, yapılan değişiklikle oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan belediyemiz 2014 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz 2014 Mali yılı Kesin Hesabının 5393 Sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince Kesin Hesap Tetkik Komisyonunca hazırlanan Kesin Hesap Tetkik Komisyon Raporunun madde madde görüşülerek belediyemiz 2014 mali yılı gelir kesin hesabının 18.017.371,87 TL ve belediyemiz 2014 mali yılı gider kesin hesabının 15.601.944,15 TL olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca komisyondan geldiği şekliyle bir red oya karşılık kabul edildiğine ekseriyetle,
Gündemin ikinci maddesinde yer alan Arıtma Yeri Mevzi imar planı yapılması ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
“Belediye meclisimizin 03.04.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Ürgüp Belediyemize ait Atıksu Arıtma tesisi ve (B.H.A) Belediye Hizmet Alanı Mevzi imar planı dosyası incelendi. Komisyon üyeleri olarak yerinde arazi incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde;
MÜLKİYET DURUMU: İmar konusu alanların mülkiyetinin 15 pafta, 1390 parselde kayıtlı 9200 m2 miktarında tarla vasfında taşınmaz ile 15 pafta, 2248 parselde kayıtlı 10.343 m2 miktarındaki tarla vasfında taşınmazlar olup her ikisinin de mülkiyeti Ürgüp Belediyemize ait bulunmaktadır.
KURUM GÖRÜŞLERİ: Yapılması planlanan mevzi imar planı ile ilgili Nevşehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toprak Koruma Kurulunun 29.03.2013 tarihli olumlu görüş kararını içeren 12.04.2013 tarih ve 8238 sayılı yazısı,
Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş nin BD4646023011 barkot nolu enerjinin karşılanacağına ilişkin yazıları,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü’nün 13.03.2013 tarih 143226 sayılı görüşleri
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün 11.06.2013 tarih ve 84615 sayılı görüşlerini içeren yazılar okundu
Yapılan mevzi imar planının Atıksu Arıtma Tesisleri alanı Emsal 1,00 ve BHA ( Belediye Hizmet alanı) Emsal 0,50 olarak en çok iki katlı olarak kurum görüşlerine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
GÖRÜŞ VE KANAAT: İmar komisyonu olarak Ürgüp ilçesi Çökek köyü sınırlarında Yarımdam Mevkiinde yapılması planlanan Ürgüp Atıksu Arıtma Tesisi E:1,00 en çok iki kat ve BHA (Belediye Hizmet Alanı) E:0,50 En çok iki kat şeklindeki mevzi imar planının Belediyemizin Atıksu arıtma tesisi ve Hayvan rehabilitasyon, bakım merkezi, barınak yer ihtiyacını karşılamaya yönelik olması çok olumlu bir çalışma olarak değerlendirilerek Söz konusu mevzi imar planının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.” Denildiği anlaşılmakla ve komisyon raporunda da belirtildiği gibi,
İlçemiz Çökek Köyü Yarımdan Mevkiinde 1390 nolu (9200 M2) ve 2248 nolu (10343 M2) taşınmazlar belediyemiz adına kayıtlı parsellerin bulunduğu alana arıtma tesisi ve gerekli görülen diğer belediye hizmet tesisleri yapılması için Mevzi İmar Planı yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile (konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınmasına) kabul edildiğine oybirliği ile,
Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Haziran ayı toplantısının 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Mayıs ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


 

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 05.06.2015
Karar No : 2015/36


MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ ve Ahmet ÖZTÜRK oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı gündemsiz olarak toplanan Haziran ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından meclis üyelerinin gündeme alınmasını istedikleri tekliflerinin olup olmadığını sordu. Olmadığı anlaşılmakla, 2015 yılı Temmuz ayı toplantısının 03 Temmuz 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Haziran ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.


 


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 03.07.2015
Karar No : 2015/37


MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Adnan UZ ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan İlçemiz Aksalur Mahallesinde arsa tahsisi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Aksalur Mahallesinde 167 ada, 16 parselde yer alan mülkiyeti belediyemize ait arsa vasıflı taşınmaz üzerine Kuran Kursu ve Cami Lojmanı yapılması kaydıyla bir protokol dâhilinde Diyanet İşleri Başkanlığı adına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (h) bendi uyarınca tahsisine, hazırlanacak olan protokolün imzalanmasında Belediye Başkanı’nın yetkili kılındığına, Kuran Kursu ve Cami Lojmanı inşaatının 5 yıl içerisinde tamamlanmasına, (2015 yılından itibaren) söz konusu lojman ve kuran kursu inşaatının süresi içerisinde tamamlanmaması halinde tahsisin iptal edileceğine oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Ağustos ayı toplantısının 07 Ağustos 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Temmuz ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.


 

ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 07.08.2015
Karar No : 2015/38


MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan ve imar komisyonuna havale edilen Aksalur Salur Mahallesindeki alanın Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi) ile ilgili mevzi imar planı yapılması ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Aksalur Salur Mahallesi, K34-D-07-D-2A ve K34-D-07-2B pafta, 631 ada, 62 parsel ile 634 ada, 108 ve 117 nolu parselleri kapsayan alanın Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi) olarak değiştirilmesine yönelik, Emsal 0,50 mevzi imar planı ve plan notlarının; Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması, atıl ve kullanılmayan tarımsal niteliği düşük alanın değerlendirilmesi, işgücü istihdamı ve ekonomiye katkısı göz önüne alındığında teklifin uygun olduğuna ancak yapı yüksekliği için Y. en çok=serbest teklifinin uygun görülmediğine, enerji nakil direkleri hariç Y. En çok=6,50 metre olması ve yapılacak enerji üretim işine ait alanla ilgili başta kamulaştırma bedelleri olmak üzere vergi, mahkeme giderleri, her türlü harçlar ile tüm giderler ilgili yapımcı firmaya ait olmak üzere mevzi imar planının, imar komisyon raporunda belirtildiği şekilde uygun olduğuna oybirliği ile,

Gündeme ilave edilen Belediye meclisinin Eylül ayının tatil ayı olarak belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
Eylül ayının tatil ayı olarak kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Ekim ayı toplantısının 02 Ekim 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Ağustos ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 02.10.2015
Karar No : 2015/40-45

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Adnan UZ, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.
Gündemin birinci maddesinde yer alan İlçemiz Duayeri Mahallesinde bulunan taşınmazın kamulaştırılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Duayeri Mahallesinde tapuda 24 pafta, 93 ada, 115 ve 123 nolu parsellerde yer alan taşınmaz imar planı içerisinde “imar yolunda” yer almakta ve söz konusu alan ekli tapu kaydında da belirtildiği üzere özel şahıslar adına kayıtlı olduğundan kamulaştırılarak imar yolunun açılıp vatandaşların geçişte yaşadıkları sorunların çözülmesi için söz konusu parsellerin kamulaştırılmasına, kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için encümene yetki verildiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen ilçemize yapılan Toki Evlerine Dolmuş Güzergâhı belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizde yerleşime açılan Toki Evlerine şehir içi dolmuşlarının belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün yazıları ekinde sunulan krokide belirtildiği şekilde Toki Evleri şehir içi dolmuş güzergâhlarının belirlendiğine ve şehir içi dolmuşlarının hareket ve varış noktasının Duayeri Mahallesi Ahmet Asım Yolaç Caddesi üzerinde Belediyemiz Asri Mezarlığı yanındaki alanın belirlendiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen ilçemiz Karağandere Mahallesinde 35 Pafta, 115 ada, 10 ve 13 nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı Yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Karağandere Mahallesi 35 pafta, 115 ada, 10 ve 13 nolu parsellerde bulunan taşınmazlar Ürgüp Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde Tercihli Kullanım Alanında yer almaktadır. Ancak söz konusu taşınmazlar Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı (Kapadokya Meslek Yüksekokulu) lehine 49 yıl müddetle irtifa hakkı bulunmaktadır. 06.12.2010 gün ve 5592 yevmiye nolu Ürgüp Tapu Müdürlüğünce düzenlenen irtifa hakkına ilişkin Resmi Senette “söz konusu taşınmazların Kapadokya Meslek Yüksel Okulun mevcut ve yeni açılacak bölümlerince Eğitim Amaçlı olarak kullanılması amacı ile irtifa hakkı kurulmuş olup, bu taşınmaz üzerinde Eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Denilmektedir. İlgi tarihli dilekçe ekinde konuya ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Paftaları ve Plan Açıklama Raporu sunulmuş olup sözü edilen Karağandere Mahallesi 35 pafta, 115 ada, 10 ve 13 nolu parsellerin “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” olarak İmar Plan Değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine oybirliği ile,
Gündeme ilave edilen ilçemiz Duayeri Mahallesinde 23 Pafta, 87 ada, 14 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Duayeri Mahallesinde 23 pafta, 87 ada, 14 nolu parselde yer alan taşınmazda Y5 işaretli Ek yapı Koruma Kurulunca uygun görülmüş bir projeye göre ruhsata bağlanmış ve sadece kaba inşaatı tamamlanmış bir yapıdır. Bu nedenle Koruma Amaçlı İmar Planında, kurulca uygun görülmüş proje uyarınca, Y5 işaretinin kaldırılarak Y1 olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Üst yapının da bu yapı ile birlikte ve parsel bütününde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca Koruma Bölge Kurulunca projesi uygun görülen yapımı tamamlanmış ve Çağdaş Ek Yapının gölgelik olması amacıyla üstünün ve yola bakan cephesinin açılır – kapanır, sökülebilir şeffaf bir örtü ile kapatılması istenmektedir. Bu doğrultularda hazırlanan imar plan tadilatına ait paftalar, plan açıklama raporu ve dosyası ekte sunulmuş olup konu ile ilgili Plan Değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havale edildiğine ekseriyetle,

Gündeme ilave edilen Ortahisar Belediye Başkanlığının tahsis talebi ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz Ayvalı Köyü Aktepe Mevkiinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 3448 nolu parselde bulunan 6000 m² miktarındaki tarla vasıflı taşınmazın 4000 m²’lik kısmına Güneş Enerjisi Paneli Tesisi kurmak amacı ile 10 (on) yıl müddetle Ortahisar Belediye Başkanlığına amacı dışında kullanılmamak şartı ile tahsis edilmesine, kullanış amacının değiştirilmesi (amacı dışında kullanılması) tespiti halinde tahsisin iptaline, tahsis işlemleri ve tahsis ile ilgili protokolün hazırlanması ve tahsis bedelinin belirlenmesi hususunda belediyemiz encümeninin yetkili kılındığına oybirliği ile,
Meclis Üyesi Ahmet ÖZTÜRK’ün sözlü talebi üzerine gündeme alınan Ürgüp’lü hemşerilerimizden belediyemizde uzun süre Zabıta Amirliği görevini yürüten Mecit ATILAY ile General olarak görev yapan Hüdaverdi ÖZARSLAN’ın isimlerinin ilçemizde cadde ve sokaklara verilmesi ile ilgili hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemizde yeni açılan yerleşim alanlarında uygun cadde sokak ve alanların tespit edilerek tespit edilecek alanlar üzerinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak, yapılacak bu çalışmalar doğrultusunda isimlerinin verilmesinin ileriki meclis toplantılarında tekrar görüşülmek üzere ertelendiğine oybirliği ile,

Gündemde görüşülmesi gereken başka husus olmadığından, 2015 yılı Kasım ayı toplantısının 06 Kasım 2015 Cuma günü saat 15.00’de yapılmak üzere Ekim ayı toplantısının kapatıldığına oybirliği ile,
Karar verildi.

 


ÜRGÜP BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 06.11.2015
Karar No : 2015/46 – 51

MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

Belediye ve Meclis Başkanı Fahri YILDIZ’ın başkanlığında üyelerden Hüsnü SUCU, Mustafa KILIÇ, Nurgül ESEN, Adnan AYDIN, Mehmet Can YALÇIN, Süleyman ER, Ayhan ŞAHİN, Ali ŞAHİN, Tevfik ÖZ, Bekir USLU, Musa Burak KAVAKLI, Hüseyin ÖZ, Ahmet ÖZTÜRK ve Nejla AÇIKGÖZ oldukları halde toplandı.
Başkan 2015 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısını açtı. Yoklama yaptı. Üyelerin ekseriyetle iştirak etmiş oldukları anlaşılmakla, bir önceki meclis zaptının okunup oybirliği ile kabulünün ardından gündem mevzuu konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediyemiz 2016 Mali yılı ve izleyen iki yılın bütçesi ile gelir tarife cetvelinin görüşülüp oylanması neticesinde,
Belediyemiz 2016 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin ve gelir tarife cetvelinin daha sağlıklı tespiti için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve konunun 25 Kasım 2015 tarihinde saat 14.00 de tekrar görüşülmek üzere ertelendiğine oybirliği ile,

Gündemin ikinci maddesinde yer alan ilçemiz Karağandere Mahallesinde 35 Pafta, 115 ada, 10 ve 13 nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı Yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Karağandere Mahallesi 35 pafta, 115 Ada 10 ve 13 nolu parseller ile ilgili; “ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi” yapılmak amacı doğrultusunda söz konusu parselleri kapsayan alanın kullanım amacının “ Tercihli Kullanım Alanı”ndan, (Ü) sembolü ile “Yüksek Öğretim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi, yapılacak tamirat, tadilat ve yapıların Koruma Amaçlı İmar Planı bütünlüğünü bozmadan, Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunacak projelerin uygulanması talebi İmar komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Değişiklik talebinin Belediye meclisince de uygun görülmesi halinde; Koruma Amaçlı İmar planı yapılması ve değiştirilmesi ile ilgili yönetmeliklere ve ÜKAİP (Ürgüp Koruma Amaçlı İmar Planı) hükümlerine göre ilgili kurul ve kurumların görüş ve onayının alınması yönünde işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup ilçemiz Karağandere Mahallesinde 35 Pafta, 115 ada, 10 ve 13 nolu Parsellerde İmar Planı Tadilatı Yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabul edildiğine oybirliği ile,

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan ilçemiz Duayeri Mahallesinde 23 Pafta, 87 ada, 14 nolu Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülüp oylanması neticesinde,
İlçemiz Koruma Amaçlı İmar Planında Ürgüp Duayeri Mahallesi 23 pafta, 87 ada 14 parselde “Y5” (Geleneksel Dokuya Uyumsuz Yeni Yapılar) olarak işaretlenmiş yapının “ Y1” (Geleneksel Dokuya Uyumlu Yeni Yapılar) olarak değiştirilmesi yönündeki Koruma Amaçlı İmar Planı değişiklik talebi, kurul kararlarına uygunluğu açısından ve taşınmazın bulunduğu caddedeki yapılar ve görünüm dikkate alındığında İmar komisyonumuzca “Y2” (Cephe malzemesi açısından geleneksel dokuya uyumsuz yeni yapılar ) olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönündeki teklif ile ayrıca Yeni yapının üstü ve yola bakan cephesi açılır –kapanır sökülebilir şeffaf örtü ile kapatılması talebi ise imar değişikliğinin kabul ve onayından sonra yapılıp yapılamayacağı Koruma Bölge Kurulunun görüşleri dâhilinde olduğuna, değişiklik talebinin Belediye meclisince de uygun görülmesi halinde Koruma Amaçlı İmar planı yapılması ve değiştirilmesi ile ilgili yönetmeliklere ve ÜKAİP (Ürgüp Koruma Amaçlı İmar Planı) hükümlerine göre ilgili kurul ve kurumların görüş ve onayının alınmasına şeklindeki imar komisyon raporunun (Plan tadilatı teklifinin ) 2 çekimser oy ve 5 red oya karşılık, 8 kabul oyla kabul edildiğine ekseriyetle,

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan İlçemizde Engelliler için ihtiyaç duyulan ilave Oto Park Yerlerinin belirlenmesi hususunun görüşülüp oylanması neticesinde,

İlçemiz şehir merkezinde yer alan ve belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 16.10.2015 tarih ve 275 sayılı yazıları ekinde bulunan krokilerde belirtilen yerlere 7 adet engelli araç oto park yerlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi uyarınca belirlendiğine oybirliği ile,

Gündeme ilave edilen Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ali ŞAHİN’in komisyon üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi yapılması ile ilgili hususun görüşülüp oylanması neticesinde,
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Ali ŞAHİN’in komisyon üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan plan ve bütçe komisyon iyeliği seçimi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Mustafa KILIÇ’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak s

Online İşlem Merkezi
Hava Durumu
Nöbetçi Eczane
Sinemada Bu Hafta
Yarım Kalan

YARIM KALAN

 

 Romantik bir aşk filmi

  HER GÜN: 13:30 - 19:30 SEANSLARINDA

ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONUNDA

 

İLETİŞİM: 0 384 341 49 39

 

 


 

 

 ÜRGÜP BELEDİYESİ SİNEMA SALONU